Новость на родном

Мансурну гезикли медалы

Гьали-гьалилерде уьлкебизни тахшагьарында оьрюм яшланы арасында «Москвалы юлдузлар − 2023» деп ат тагъылгъан халкъара ярышлар оьтгерилди. Ушу-саньда спортдан оьтгерилеген ярышланы даражасы нечик экени онда ортакъчылыкъ этген белгили адамлардан гёрюне эди. Китайны, Индонезияны элчиханаларынв вакиллери, Россияны белгили тренерлери ва спортчулары ярышланы оьтгерилген кююне оьр багьа бердилер. Афгъанистандан, Белоруссиядан, Индиядан, Индонезиядан, Къа-захстандан, Къыргъызстандан, Китайдан гелген яш спортчулар...

Новость на родном

Чалт ойнайгъан шагьматланы ярышлары

Оьтген жумада Тёбен Къазанышда Сали Сулейманны атындагъы спорт комплексде чалт ойнайгъан шагьматлардан Дагъыстанны кубогуну 3-нчю даражасыны ярышлары оьтгерилди. Халкъара гроссмейстер Жакъай Жакъаевни савгъатын алмакъ учунгъу шо ярышлар хас асгер гьаракатны ортакъчыларына багъышлана эди. Жакъай Абакарович Жакъаев − оьзю де тёбенкъазанышлы, Дагъыстанны 16 керен чемпиону. Шолай да, ол кёп керенлер Къыбла ва Темиркъазыкъ- Кавказ федерал округланы,...

Новость на родном

Умурагьилни уьстюнлюклери

Къумукъ къыз Умурагьил АМУРХАНОВА 2007-нчи йыл февраль айны 16-сында Воронеж областны Янгы Умань юртунда контракт булан асгерде къуллукъ этеген Уллубий Камилпашаевични ва Виктория Валентиновна Амурхановаланы татывлу агьлюсюнде тувгъан. Умурагьилни уллатасы Камилпаша, улланасы Умухайыр – миналы капиркъумукълулар. Олар экевю де оьзлер кёп сююп муаллимни касбусун танглагъанлар ва пенсия чагъы етишип къалгъынча оьмюрлерин яш наслуну охутув-тарбиялав ишге...

Новость на родном

Гючлюлер оьр болдулар

Май айны 10-ндан 13-не ерли Тулада оьзлеге 16 йыл битмеген яшёрюмлени арасында тутушуп ябушувдан Россияны чемпионаты оьтгерилди. Шоларда Россияны 55 регионундан гелген 500-ден де артыкъ яш кочаплар ортакъчылыкъ этдилер. Ярышланы ортакъчыларыны арасында дагъыстанлылар лап кёп, демек, 50-ден артыкъ адам бар эди. Уьч гюнню узагъында юрюлген тогъа-тартывланы натижаларына гёре бизин яшлар лап гючлюлерден болуп чыкъдылар. Олар...

Новость на родном

Уллатасына берген антын кютген Шарабутдин Атаев – дюньяны чемпиону

Алдагъы гюнлерде Уьзбекистанны тахшагьары Ташгентде спорт­ну бокс журасындан дюньяны гезикли чемпионаты тамамланды. Белгили экени йимик, лап сынавлу спортчулар тогъатартгъан шо ярышларда эки дагъыстанлы инг гёрмекли оьрлюклеге етишмеге бажаргъан. Ачыкълашдырып айтгъанда, 86 кило авурлукъда Шарабутдин Атаев ва 92 кило авурлукъда Муслим Гьажимагьамматов алтын медаллагъа лайыкълы болду. Оьзюне 23 йыл тюгюл битмеген къумукъ улан Шарабутдин Атаев –...

Новость на родном

Жамал Мициевни уьстюнлюклери

• Спорт Дагъыстанда инг де кёп яш машгъул болагъан спортну айтса, тутушуп ябушувну эсгере. Артдагъы йылларда ябушувну гюнтувуш къайдалары да арагъа чыгъып геле ва шо спортдан да дюнья оьлчевде гёрмекли оьрлюклеге етишгенлер бар. Артдагъы маълуматлагъа гёре, яшёрюмлени кёбюсю артда арагъа чыкъгъан грэпплинг ва джиу-джитсу ябушувланы кёп ушата. Шо ябушувланы юрютмек учун бизин якълылагъа хас къаттылыкъ...

Новость на родном

Рамазан ГЬАЖИМУРАТОВ: «Футболда оьрге элтеген канзилени экишерден оьтме бажарылмай»

Рамазан ГЬАЖИМУРАТОВ: «Футболда оьрге элтеген канзилени экишерден оьтме бажарылмай» Дагъыстанда яшёрюмлер аслу гьалда тутушуп ябушув булан машгъул бола. Минасы эндирейли Рамазан Гьажимуратов да яшлайын Хасавюртдагъы тутушуп ябушувну клубуна юрюп башлагъан. 4 йыллар шо спорт булан машгъул болгъан, тек айтардай натижагъа етишмеген. Шону учун да тутушуп ябушувну къойгъан. Ол оьзю айтагъан кюйде, мююш сакълап, сагъа къачан...

Новость на родном

Юный чемпион

В махачкалинском Доме шахмат завершился чемпионат республики Дагестан по шахматам. Турнир собрал рекордное по количеству число участников — более двухсот. Победители и призёры определились в 6 возрастных группах. Участникам предоставлялись полтора часа на одну партию и 30 секунд на каждый последующий ход. Среди победителей юные шахматисты Махачкалы, Каспийска и Ногайского района. Среди тех, кто боролся...

Новость на родном

Он медаль алып къайтгъан

Алдагъы гюнлерде Владимир областны Суздаль шагьарында ябушувну тхэквондо журасындан сакъатланы арасында Россияда биринчиликни алмакъ учун ярышлар юрюлген. Эсгерилген шо ярышларда бизин республиканы жыйым командасы да ортакъчылыкъ этген.  Дагъыстанны жыйым­ ко­мандасыны баш тренери Айдемир Шагьбанов маълумат къуралланы мухбирлерине билдиргени йимик, бизин республиканы атындан шо ярышларда ортакъчылыкъ этген кочаплар ябушув халчада оьзлени къайпанмайгъанлыгъы булан бирге, усталыгъын ва...

Новость на родном

Алевдин Абуковну эсделигине

Алдындагъы гюнлерде Хасавюрт районну маданият центрында чалт шагьмат оюндан Дагъыстанны ачыкъ чемпионаты оьтгерилди. Дагъыстанны спорт министерлигини календарына гирген шо ярышлар Дос­лукъ орденни кавалери, кёп йыллар жаваплы ишлерде ишлеп тургъан Алевдин Абуковну эсделигине юрюле. Бу гезик ортакъчылыкъ этегенлени санаву 100-ден де артыкъ эди.  Чемпионатны ачылывунда Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны депутаты Уллубий Абуков, халкъара гроссмейстер Жакай Жакаев, район...