Новость на родном

Олимпия оюнларда ортакъчылыкъ этежек

Талатгюн, март айны 17-синде, халкъара Олимпия комитети коронавирус аврувну яйылывуну алдын алмакъ муратда кёбюсю уьлкелени пачалыкъ дазулары ябылгъангъа гёре, европалы спортчуланы арасында Олимпия оюнланы ортакъчыларын мекенлешдиреген ярышланы токътатывну гьакъында гьукъму чыгъаргъан.   Шондан алда буса эсгерилген ярышланы барышында оьтгерилген боксёрланы арасындагъы тогъатартывланы 1/8 тиретинде бабаюртлу Альберт Батыркъазиев Славакиядан гелген Вилиам Танкону утмагъа бажаргъан. Шолайлыкъда, ол...

Новость на родном

Алдынлыкъ алгъанлар

       Алдагъы гюнлерде «Локоматив» деген физкультура-спорт бирлешивю яшёрюмлени арасында тутушуп ябушувдан оьтгерген Бютюнроссия ярышлар тамамлангъан. Брянск шагьарда уьч гюнню узагъында юрюлген шо ярышларда Къарабудагъгентдеги ва Къурбукидеги яшланы ва яшёрюмлерини спорт школасына къуршалгъан кочаплар да ортакъчылыгъын болдургъан .   Къарабудагъгент районну администрациясыны физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан комитетини ёлбашчысы Завур Умаракъаев бизге билдиргени йимик, савлай...

Новость на родном

Яш шагьматистни уьстюнлюгю

      Артдагъы вакътилерде янгыз тутушуп ябушувда тюгюл, спортну оьзге жураларында да бизин яшлар гёрмекли оьрлюклеге етишип гелегени айрыча гьис этиле. Демек, шагьмат йимик спортну журасы булан машгъул болагъанланы санаву баргъан сайын арта. Оланы кёплери гюч сынап тюгюл, оьзлени иттилиги, билими ва гьакъылы булан спортда мекенли оьрлюклеге багъып инамлы кюйде абат ала. Шолай, шагьмат...

Новость на родном

Къаягентлилер – алда

       Январны 31-нден февральны 1-и болгъунча тутушуп ябушувну Избербаш шагьардагъы спорт школасыны залында яшёрюмлени арасында тутушуп ябушувдан Дагъыстанны зона чемпионаты оьтгерилди. Ярышларда Къаягент, Сергокъала, Къарабудагъгент районлардан ва Избербаш, Каспийск шагьарлардан гелген 100-ден де артыкъ яш кочаплар ортакъчылыкъ этдилер. Эки гюнню узагъында Избербашны спортзалында юрюлген ябушувларда Рустам Алиев 35 кило (Къаягент район), Муса Пайзуллаев...

Новость на родном

Атланы алдынгъы абурун гётермекни къастын эте

       Алдын атланы агьамияты адамны яшавунда айрокъда уллу болгъан. Ат – есине гьалал къуллукъ этеген гьайван. Гьалиги заманда атгъа ер салып минип чыгъагъанлар аз буса да, бу асил гьайванлагъа къуллукъ этеген, оланы аявлайгъан ва атланы алдынгъы абурун къайтармагъа къаст этегенлер де бар. Дагъыстанда бир нече йылны узагъында иш гёрюп турагъан ат клублары бар....

Новость на родном

Ата юртунда Бахтиярны гьюрметин этдилер

        Белгили экени йимик, къумукъ кочап Бахтияр Агьматовгъа Пекин шагьарда 2008-нчи йыл оьтгерилген Олимпия оюнларыны чемпионуну алтын медалы арадан он йыллар оьтюп тапшурулду. Шолайлыкъда, арадан заман гетип, савгъат оьзюню гьалал есин тапды. Натижада савлай дюньягъа аты айтылгъан спортчуланы сыдырасына Бахтияр да къошулду. Уллуну да, гиччини де къувандыргъан бу ишден сонг ону гьюрметине...

Новость на родном

Яшланы ярышлары

       Февраль айны башында Буглендеги спорт къаланы уллу оюн залында Буйнакск районну школаларыны охувчуларыны сайламлы командаларыны арасында баскетболдан алдынлы ерлени алмакъ учун ярышлар болду. Шоларда районну 15 тюрлю школасындан 128 охувчу ортакъчылыкъ этди. Ярышларда алдынлыкъ алгъан командалагъа ва айрыча гьюнер гёрсетген яшлагъа Буйнакск районну билим берив управлениеси   токъташдыргъан дипломлар, кубоклар ва акъча савгъатлар...

Новость на родном

Ярышны гьасиллери

      Артдагъы йыллар тутушуп ябушув Къаягент районлуланы арасында спортну лап сююмлю журасына айлангъан. Уллулар болсун, гиччилер болсун, тутушуп ябушувну мунда барысы да кёп сюелер. Январны 21-нде Гьюсемегент юртда 14-15 йыллыкъ яшёрюмлени арасында болгъан район ярышлары шону бирдагъы гезик гертиледи. 10 юртдан гелген 100-ден артыкъ яш кочаплар 11 тюрлю авурлукъда сав гюнню узагъында эки...

Новость на родном

2-нчи ер – о да уьстюнлюк

      Гьали-гьалилерде Дагъыстанны столда теннис ойнавчуларыны сайламлы командасы Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округну, Нальчик шагьарда болгъан чемпионатында ортакъчылыкъ этди ва гёрмекли уьстюнлюкге етишди. Жутлашып тогъатартывда дагъыстанлы уланлар Темирлан Хасболатов ва Игорь Плясовиц биринчи ерге чыкъдылар. Сонг дагъы да Михаил Ширяев ва Магьаммат Агьматханов тогъатартывда 3-нчю ерлеге ес болдулар. Эсгерилген ярышны умуми жамы чыгъарылгъанда Дагъыстанны теннис...

Новость на родном

«Анжини» якъчысыны гьюнерлери

        Дагъыстанлы улан Аслан Гьажиагъаев Къыбла Америкадагъы лап бийик Аконкагуа деген тавну башына чыкъгъан. Шону бийик­лиги 6962 метр бар. Аргентина уьлкесиндеги бу тав дюньяда оту сёнген лап бийик янар тав (вулкан) деп гьисап этиле. Мундан алда А.Гьажиагъаев Африкадагъы лап уллу деп саналагъан бийикликге, демек, Килиманджаро деген янар тавну башына да чыкъгъан болгъан,...