Ата юртунда Бахтиярны гьюрметин этдилер


        Белгили экени йимик, къумукъ кочап Бахтияр Агьматовгъа Пекин шагьарда 2008-нчи йыл оьтгерилген Олимпия оюнларыны чемпионуну алтын медалы арадан он йыллар оьтюп тапшурулду. Шолайлыкъда, арадан заман гетип, савгъат оьзюню гьалал есин тапды. Натижада савлай дюньягъа аты айтылгъан спортчуланы сыдырасына Бахтияр да къошулду. Уллуну да, гиччини де къувандыргъан бу ишден сонг ону гьюрметине жыйынлар оьтгерилип тура. Тек спортда оьзюн яхшы танытмагъа бажаргъан кочапны ата юрту Тёбен Къазанышда ону гьюрметине шатлы мажлис февраль айны 12-синде болду.Ерли маданият къаланы эркин залын толтургъан ата юртлулары, Къарабудагъгент ва Бабаюрт районлардан шо мажлисге етишгенлер, олай да сынавлу кочаплар чемпионну, ону булан бирче гелген сыйлы къонакъланы шатлы ма­къамлар булан къаршылады. Дюнья оьлчевде аты айтылгъан кочапны гёрмеге сююп, мажлис башлангъанча алданокъ гелип, ол сагьнагъа чыгъажакъ мюгьлетни рагьатсыз кюйде къаравуллап токътагъан юртлу яшлагъа чы шо ёлугъув айрыча таъсир этди деп айтмагъа ярай.


Шатлы мажлисни юрютген танывлу журналист Арип Арипов инг алда уллу спортда уьстюнлю кюйде абат алып тургъан Бахтияр Агьматов оьтген ёлну жыйылгъанланы бирдагъы да эсине салды. Яш йылларындан берли тутушуп ябушув булан машгъул болуп, ол спорт­ну гьар заманда да алгъа чыгъаргъаны гьакъында эсгерди. Ябушув халчада ол алгъан биринчи абатларындан башлап, оьзюн халчада ябушувну сырларына уьйретген Россияны ат къазангъан тренери Иманмурза Алиев булан бирче етишген гёрмекли оьрлюклерин барысын да гёзден гечирди.


Бахтияр Агьматов оьз заманында Европаны чемпионатында алдынлыкъ алгъаны, «Россияны спортуну ат къазангъан устасы» деген атгъа ес болгъаны, Пекинде оьтгерилген Олимпия оюнларында гёрмекли оьрлюклеге етишгенге «Ватанны алдындагъы къуллукълары учун» деген экинчи даражалы орденни медалы булан савгъатлангъаны гьакъда да айтды. Олимпия оюнларда къазангъан алтын медальны ол оьзюню атасына багъышлагъанын да уллу ругьланыв булан билдирди. Спортну тутушуп ябушув журасы булан машгъул болгъан вакътини ичинде ол оьр билимлер алып, сонггъа таба «Экономика илмуланы кандидаты» деген илму атгъа ес болгъанын, шону булан бирге, бугюнлерде ашамлыкъ маллар сатылагъан уллу тюкенлени гюбюню ёлбашчысы гьисапда чалышагъанын ташдырды.   


Шондан сонг сагьнагъа Тёбен Къазанышны юртбашы Камил Умаханов гётерилди


– Аявлу юртлуларым, сыйлы къонакълар! Биз белгили кочап, Олимпия оюнланы чемпиону Бахтияр Агьматовну гьюрметин этеген бугюн къуванчлы агьвалат гьисаплана. Тёбен Къазаныш янгыз инг уллу къумукъ юртланы бириси гьисапда белгили болуп къалмай. Бизден чыкъгъан спортчулар да ата юртуну атын данггъа чыгъаргъан. Бизин юртлу спортчулар Россияны, Европаны, савлай дюньяны оьлчевюнде юрюлген ярышларда алдынлы ерлеге кёп керенлер де ес болуп къайтгъан. Шо гьакъда айта туруп, мен бир башлап Бозигит Атаевни атын айтмай къоймагъа болмайман. Бизин юртдан чыкъгъан спортчуланы оьрлюк­леринден гьар заманда да сююнебиз, олар булан оьктем болабыз.


Бизин юртлу Бахтияр Агьматов етишген уьстюнлюкге шо авурлукъда дагъыстанлы кочапланы бириси де етишмеген. Пекинде ол Олимпия оюнларда къазангъан оьзюню алтын медалы булан бизин юртда спортну оьсювюне айрыча таъсир этди. Спортда оьзю етишген шо гёрмекли оьрлюгю булан гиччи ватаны – ата юрту булан бирче оьзюню элини савлай дюньяда абурун артывуна шайлы къошумун болдурду. Шону учун да мен огъар оьзюмню разилигимни билдиремен.., – дей туруп, ол Бахтияр Агьматовгъа «Тёбен Къазаныш юртну гьюрметли ватандашы» деген сыйлы ат берилегенин гертилейген къарарны охуп, жыйылгъанлагъа малим этди. Ябушув халчада йимик яшавну авурлукъларына да къайпанмайгъан Бахтияр йимик батыр уланлар бизин савлай халкъыбыз учун оьктемлик экенин ташдырып, гележекде огъар яхшы савлукъ, яшавунда уьстюнлюклер ёрап, юртлуларыны атындан ямучу ва папах булан бирче шёшге де савгъат этип берди. Юрт жамаатны харжына ва шолай да Бахтияр Агьматов оьзю де аслам акъча маялар гёрсетип къурулгъан артдагъы уьч йылны боюнда иш гёреген спорт къалагъа да ерли администрациясыны хас къарары булан ону аты къоюлгъаны гьакъда билдирди.


Дагъыстанны физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан министрини заместители, Олимпия оюнланы чемпиону Гьайдарбек Гьайдарбеков   ­оьзюню сёйлевюнде спортну гьар къайсы журасында да мекенли уьстюнлюклеге етишгинчеге кёп къыйын, тер тёкмеге тюшегени гьакъда айта туруп:


– Бугюн шунда оьтгерилеген гьаракатны мен савлай республиканы оьлчевюнде алгъанда да агьамиятлы агьвалат гьисап этемен. Неге тюгюл де, торайып гелеген яш наслуну вакиллери Бахтияр йимик уллу даражалагъа етишмеге болгъан спортчуланы уьлгюсюнде тарбиялана. Олар етишген оьрлюклер оьрюм ча­гъындагъы яшланы да спортну гьар тюрлю журалары булан машгъул болмагъа ругьландыра. Спортда буса оьр даражада юрюлеген ярышларда оьрлюклеге бирден-эки тебинип етишмеге бирдокъда бажарылмай. Айтагъаным, Олимпия оюнларда ортакъчылыкъ этмеге къастлы спортчугъа оьзюн бир де аямайгъан кюйде спортзалда гечесин-гюнюн бир этип дегенлей къаст этмеге тюше, ­– деди ол. ­­– Бахтияр да шолай лап гиччи чагъындан тутуп оьзюн бир де къызгъанмай гёз алгъа тутгъан муратларына талпынып гелген. Ол бек сабур ва саламат адам. Ону бир де оьктемлиги ёкъ, ким булан да гелишип бажара, – деди ол дагъы да. Шону булан бирге, ол Бахтиярны шо гюнгю агьвалат булан къутлап, спортну ёлуна тюшген яш наслуну вакиллерине тувуп оьсген ата юрту, эли оьктем болар йимик оьрлюклеге етишмекни ёрады.  


Буйнакск районну администрациясыны биринчи заместители Арсланали Жаппаров, Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, муаллимлер Солтанат Мусалаева, Гьажимурза Гьажимурзаев ва кёп оьзгелери де сагьнагъа чыгъып, Бахтиярны атына лайыкълы сёзлер айтдылар. Ону тарбиялагъан атасы Шагьабутдинге, анасы Мариямгъа, спортда шолай уьстюнлюклеге етишмеге кёмек этген тренерлерине баракалла билдирдилер.  


Олимпия оюнланы чемпионуна гьюрмет этип жыйылгъанланы Тёбен Къазаныш юртну «Байтерек» ва «Нюр» деген ансамбллерини бирлешген хору, къумукъланы сююмлю йыравлары Л. Ша­йыпов, С. Надирбекова, З.Ибрагьимова айтгъан йырлар къурчун къандырды. Бахтияргъа багъышланып М. Атабаевни, А. Жачаевни ва С. Загьировну сёзлерине гёре яратылгъан йырлар оланы айрыча хошландырды. «Темирхан-Шура» ансамблни бийивлери, олай да «Сказка» деген яшлар бавуна юрюйген гиччипавланы чыгъышлары айрыча кепине гелди.


Шатлы мажлисни ахырында оьзю Бахтияр Агьматовгъа да сёз берилди.


– Мени чакъырып, шулай гьюрмет этгенигиз, оьзюм ювукъ билеген адамлагъа ёлукъмагъа имканлыкъ бергенигиз саялы – сизге баракалла. Ата юртумда оьзюм сюеген кюйде магъа чакъда-чакъда болмагъа бажарылмай буса да, билигиз, юрегим гьаман да сизин булан. Оюм-пикрум да ата юртну гележеги булан байлангъан. Оьсюп гелеген яш нас­лугъа да яшавунда кёп яхшылыкълар ёрайман. Яшавда сизге пайда бережек ёлну танглап абат алмагъа насип болсун. Бир де оьзюн къайтармагъа болмайгъан байлыкъ гьисапланагъан заманны бошуна йибермей, абурлу, оьз ерин тапгъан адамлардан уьлгю алып, тизив къурдаш, иш ёлдаш, яхшы адам, бажарывлу касбучу болмакъ учун гьаракат этип, яшав къурмакъны къастын болдуругъуз. Сизге чыдамлыкъ, къастлыкъ ва загьматгъа бакъгъан якъдагъы гьаваслыкъ ёрайман. Гёз алгъа тутгъан бары да муратлагъа да сизге чыдамлыкъ булан, къастлыкъ булан етишмеге насип болсун. Бизин бу ёлу­гъувну сиптечиси болгъан Тёбен Къазаныш юртну башчысы Камил Умахановгъа ва огъар кёмегин болдургъанланы барысына да бирдагъы да оьзюмню разилигимни билдиремен. 

 


Шондан сонг да юртлу яшлар чемпионну къамавгъа алгъанда йимик, узакъ заман янындан таймайлы, ону булан къатнап турдулар. Оьзлер берген соравлагъа жаваплар да алдылар. Озокъда, эсделик суратлар да алынды.

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля