Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Новости дня

Савбол, школа!

Савбол, школа! |25-нчи майда Дагъыстанны школаларында ахырынчы зенг къагъылды. Минг­лер булан охувчу яшлар ва къызлар орта билимлеге ес болуп янгы яшавгъа абат ала. Шо гюн биз Кахулайдагъы орта школада болдукъ. Абзарына гиргендокъ, гиччирек бавда гюллер гесип турагъан школаны директору Магьаммат Ихласов булан саламлашдыкъ.

–Къурувчулар шу гиччирек ойтанны КАМазлар булан гелтирип, сазбалчыкъдан толтуруп къойгъан эди. Кюйлевючлер тёге туруп тереклер, гюллер оьсеген этгенбиз. Гьаракат этмесе, бав болмас. Бу гюллер де ахырынчы зенгибизге арив къыйыша,–деп, ол кабинетине чакъырды.
Количество показов: 49
Статус: Новость дня
Алдатагъанлагъа тынгламагъыз

Алдатагъанлагъа тынгламагъыз |


Гьалиги заманда Россия Федерацияны Гьукуматы ватандашлагъа этеген пачалыкъ къуллукъну янгы къайдасы яшавгъа гире. Этилеген пачалыкъ къуллукъ тынч ва онгайлы болсун учун, эсгерилген къайда гьалиги маълумат технологияны тенг кюйде къоллай: мобильный байлавлукъну, Интернетни.Количество показов: 47
Статус: Новость дня

Халкъ къурулушу… |

Детальное описание: Айтагъаным, юртлу далапчыланы сиптечилиги ва «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну башы Элдар Къарагишиевни кёмеклиги де булан юртда айры спортзалны къурулушу башлангъан. Умуми оьлчевю 500 квадрат метр­ден де артыкъ комплексде яшлар учун бары да онгайлыкълар болдурулажакъ. Залда киринеген ва чечинеген ерлер, намаз уьй болажакъ.

– Яшырмагъа негер тарыкъ, бугюнге ерли Хамаматюртда яшлагъа спорт булан машгъул болсун учун герекли тергев этмеге болмадыкъ, – дей Хамаматюртну юрт башы Нажмудин Хурунов. – Гьалны Бабаюрт районну башы Элдар Къарагишиев де анг­лагъан сонг, ол оьзюню янындан болагъан кёмегин этежекни билдирди. Ишге юртлу далапчылар да къуршалды. Гьар адам оьзюню къолундан гелеген кёмекни этмеге алгъасай.

Спорт халкъны бирикдирегени Хамаматюртда юрюлюп турагъан ишлер де гертилей. Спортзалны къурулушунда савлай юртну халкъы ортакъчылыкъ эте деп де айтмагъа ярай. Акъча булан кёмек этип болагъанлар акъча булан, оьзгелери техникасын берип, къол гюч булан кёмек этегенлер буса, къурулушгъа къуршалып, бугюнге спортзалны кюрчюсю салынып да битген.

Ери гелгенде айтсакъ, районну ва юрт­ну ёлбашчылары спортзалны къурулушуна этип турагъан кёмегин де эсгермеге тюше. Мисал учун айтгъанда, «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну башы Элдар Къарашигиев ва ону биринчи орунбасары Даниял Исламов залны тамларын тургъузмакъ ва къалкъысын япмакъ учун тарыкъ материалланы толу кюйде берген. Хамаматюртну юртбашы Нажмудин Хурунов буса шо ишлеге 200 минг манат гёрсетген.

Спортзалны къурувну сиптечиси болгъан хамаматюртлу Агьмат Идрисовну сёзлерине гёре, къурулушгъа юртлу далапчыланы да хыйлы кёмеги тийип тура. Юртлу улан Явмудин Хизриев оьз янындан 200 минг манат харжлап, зал учун топуракъны да сатып алгъан ва залны проектини кагъызларын да онгаргъан.

– Явмудин Хизриевни чомартлыгъын юртлулар кёп сююп къабул этдилер ва оьзгелер де жамият ишге актив кюйде къошулдулар, – дей мени булангъы лакъырында А.Идрисов. – Гьар ким оьзю бола­гъан кёмегин эте. Ери гелгенде, мен олагъа савлай юртлуларымны атындан баракалла билдирмеге сюемен.

Халкъ бириксе, эл тувар дегенлей, къурулуш уллу оьлчевде юрюле. Шогъар хамаматюртлулар оьзлени бары да гючюн бакъдыргъанлар. Кюрчюге салынгъан гьар таш, гьар керпич юртлу яшлагъа инамлыкъ ва гележекге умут бере. Халкъ къурулушуна айлангъан спортзалны ичинден гележекде республика ва Россия оьлчевде уьстюнлюклеге етишежек спорт­сменлер чыгъажакъгъа хамамат­юртлулар теренден инаналар.

 

Г. ГЬАЖИЕВ,

бизин мухбирибиз.

СУРАТДА: халкъ къурулушунда ишлер къайнай.

Автор чыгъаргъан сурат.ОЬТЕМИШЛИ – РОССИЯНЫ ЧЕМПИОНУ |

Детальное описание: 


Савгъатлар къазангъанланы арасында эки къумукъ яш да бар. Къаягент районну Оьтемиш юртундан Дагъыстанны ва СКФО-ну чемпиону Камал Абдулжамалов 76 кило авурлукъда финалда дагъыстанлы Ансар Шариповну утуп, Россияны чемпиону болгъан. Ол ярышларда беш керен ябушгъан ва беш де керен ёлугъувларда уьст гелген. Бугюн Камал – Дагъыстанда ва Россияда оьзюню авурлугъуна гёре инг де биринчилеринден гьисапланагъан кочап.

Бу уьстюнлюк огъар яшланы арасында оьтгерилежек дюньяны чемпионатында ортакъчылыкъ этме ихтияр бере. Дюньяны чемпионатында да оьтемишли яш улан савгъат ерге ес болар деп умут этебиз.

Къаягентли Сайпулла Алиболатов 69 килода уьчюнчю ерни къазангъан.


 

Измулла ГЬАЖИЕВ.

СУРАТДА: К. Абдулжамалов.Олимпия оюнлагъа багъышланды |

Детальное описание: 


Ватандашланы физкультура ва спорт булан машгъул болувгъа иштагьлы этмек, шону булан бирге, торайып гелеген яш наслуну патриот гьислерин уятыв оьтгерилген марафонну алдына салынгъан сыйлы борчлардан болуп токътады. Марафонда ортакъчылыкъ этген 3 мингге ювукъ яш да, уллу да   I Пётрну атындагъы проспектде ерлешген Акъ-кёлню ягъасындагъы паркдан тутуп, тахшагьарны баш майданына ерли 5 чакъырым мезгилни чабып оьтмеге болду.

Марафонну ортакъчыларыны арасында республика министерликлерини, ведомстволарыны, олай да Олимпия ва Паралимпия оюнларыны алдынлылары да бар эди. Шо марафонда ортакъчылыкъ этмек учун гьатта савлай агьлюлер чыкъгъан эди десем де, бир де къопдурув болмас.

Оьтгерилген марафонну оьлчевюнде спортну кроссфит, армрестлинг йимик жураларындан ярышлар да оьтгерилди. Шондан къайры да, марафонну ортакъчыларына авурлукъланы гётеривде оьзлени сынамагъа имканлыкъ берилди. Мотоцикл гьайдавчулар да оьзлени гьюнерин гёрсетди.

Марафонну мезгилин яхшы оьтгенлер барысы да медаллар ва кубоклар булан савгъатланды. Олагъа акъча савгъатлар да тапшурулду.


Б. АЙБОЛАТОВ.Актуальные темы: Y

«АНЖИНИ» ПАЙДАСЫНА ТАМАМЛАНДЫ |

Детальное описание: 

Бу оюнгъа «Анжини» якъламакъ учун Дагъыстандан гелгенлени ва Аштарханда яшайгъан бизин якълыланы санаву ерли «Волгарны» къаравчуларындан бир де кем тюгюл эди. Оьз командасын якълап этеген оланы къувуну да аштарханлылардан хыйлы артыкъ эди.

Ёлугъувну башындан ахырына ерли бизинкилер майданны есилеринден хыйлы бажарывлу, сынавлу ва чалт экени бары къаравчулагъа гёрюндю. Шондан къайры да, аштарханлылар савлай командасы булан артгъа тартылып, не амал этип буса да «Анжини» чапгъынларын гери урмакъдан башгъа дагъы гьаракат гёрсетмеге болмагъанын оюнгъа къарагъанлар барысы да гьис этди десем, бир де янгылыш болмасман.

Оьтгерилген шо ёлугъувну 90-нчы минуту битгинчеге майданны есилери бизинкилеге бир сама къоркъунчлу мюгьлет тувдурма къоймай бажарды. «Волгарны» баш тренери Юрий Газзаев оьзю ёлбашчылыкъ этеген командагъа къуршалгъанлар оюнну оьтгермек учун тюз ёлну танглагъаны да белгили болду.

Шолайлыкъда, оюнгъа гёрсетилген 90 минут битген сонг, судья Кирилл Левников оюнгъа дагъы да уьч минут къошду. Шо уьч минут да гьали битди, дагъы битди деген мюгьлетде майданны есилери чатакъ салып, бизин ярым якълавчу Беришаны йыкъды. Шолай штрафной майданны есилерини къапуларыны ювугъунда белгиленди. Шо штрафнойдан берилген пасдан пайдаланып, Янник Боли оюнну санавун да, Дагъыстандан гелген юзлер булан къаравчуланы да юреклерин ачды!

Оюн «Анжи» команданы пайдасына 0: 1 санав булан тамамланды. Гьали энниден сонг, ачыкълашдырып айтгъанда, майны 27-синде «Анжи- Аренада» экинчи оюн оьтгерилежек. «Анжи», шо оюнну да утуп, премьер - лигада оьзюню ерин сакълажагъына къаравчулар гьакъ юрекден инана.

 

 

Шарапутдин КИШИЕВ.

СУРАТДА: «Анжи» «Волгарь» команда булан оьтгерген оюнуну къыставуллу бир мюгьлети.Актуальные темы: Y

Сурат этивню пагьмулу устасы |

Детальное описание: 


Выставканы ача туруп, Къумукъ театрны чебер ёлбашчысы Айгум Айгумов булай деди:

–Биз бугюн Дагъыстанны ат къазангъан художниги, ДГПУ-ну дарс беривчюсю Арслангерей Акавовну 70 йыллыкъ юбилейине багъышлангъан выставканы ачма жыйылгъанбыз. Арслангерей кёп йылланы узагъында Къумукъ театрда чалыша. Биз салгъан спектакллени бе­зендире, декорацияланы эте. Оьзюню художник санияты, пагьмусу булан театр саниятында да гёрмекли ер тута. Университетде, живописни кафедрасында дарслар юрюте. Бу выставканы биз ону юбилейине онгаргъанбыз. Ахшам буса Арслангерей безендирген «Бай къатын» деген спектакль гёрсетилежек. Биз де юбилярны къутлайбыз, анадаш театры учун этеген ишинде, яратывчулукъ ишинде уьстюнлюклер ва савлукъ ёрайбыз. Сёз берме сюемен Дагъыс­танны художниклерини союзуну председатели Къурманали Магьамматовгъа.