ЯШ НАСЛУ

Бу шатлы чара жанлы кюйде оьтдю демеге ярай. Неге десегиз, шону аслу мурады янгы студентлени факультетни жамият яшаву булан таныш этегенликде тюгюл эди. Олай да, оланы арасындан лап да оьткюр ва жагьларын айырып, сонг дарсларындан тышда студентлени пагьмуларын пайдаландырма имканлыкъ береген яратывчулукъ ишлеге къуршамакъ эди.

Биринчи курсгъа жагьиллени ишлерине къарайгъан комитетни вакиллери булангъы лакъырлашыв бек таъсир этди демеге ярай. Олар тергевлю кюйде тынглап, жыйынны ахырында комитетни ишине къошулмагъа сюегенин билдирдилер.

Студентлени алдына чыгъып филология факультетни яш наслуну масъалаларына къарайгъан комитетини ёлбашчысы Елена Гончарова оьзлени ишини, къурумуну аслу муратлары гьакъында хабарлама башлады.

– Бу бизин комитет, – деди ол, – студентлени къуруму. Шогъар лап да гьаракатчы, гьакъыллы, жанлы, яратывчулукъ пагьмусу булангъы яш наслу гире. Шу ишибизге гьар тюрлю къаравлары, умутлары булангъылар къошулуп команда болса да, амма олар бир болуп, факультетибизни абурун къайда буса да ер этмей якълайгъанлар. Комитетни ичинде бир нече секторлар да иш гёре. Олар гьар тюрлю агьвалатлагъа байлавлу чаралар оьтгермеге оьзлени алдына мекенли хыяллар салып, масъалаланы чечмеге чалыша.

Бизде охув-тарбиялав, социальный, илму, спорт, биринчи курс булан иш гёреген, студент отрядланы загьматгъа къуршайгъан, культмассовый, маълумат секторлар бар. Комитет къурулгъанлы, гьар тюрлю агъымлагъа байлавлу кёп иш этилинген. Мисал учун, студентлени патриот, ватандаш ёлунда тарбиялавда, къылыкъ, ругь, культура, гьакъыл, илму, олай да спорт, савлукъ сакълавда оьссюн учун, белсенип хыйлы къаст этме тюше.

Шо жыйында не буса да ким не иш торайтгъанны гьакъында пикру алышдырыв, гьисап беривлер болмады. Неге тюгюл, шатлы чараны аслу игитлери биринчи курс болгъан сонг, факультетни ёлбашчылары ва активистлери оланы ойларына тынглама бек иштагьлы эдилер.

Сонг дагъы да, факультетде этилинген ишлени исбатлайгъан суратланы, видеоланы гёрсетип, студент яшавну гьакъында сёз юрюлгенден къайры, экономика факультетни де яшёрюмлени ишлерине къарайгъан комитетини председатели ва ДГУ-ну шо къурумуну председателини заместители Ришат Искандеров да оьзлени иш сынаву булан таныш этдилер.

– Сиз мунда жамият ишлеге, яратывчулукъгъа, илмугъа тергев этсегиз, Россияны гьар ерлеринде оьтгерилеген конкурсларда, олимпиадаларда, конференцияларда ортакъчылыкъ этме болажакъсыз, – деди ол. Бизин университетде шону учун бек онгайлы шартлар яратылгъан. Мен, мисал учун, олимпиадалагъа Москвагъа, Ростовгъа баргъанман. Шо чараларда ортакъчылыкъ этсек, бизин учун хайырлы болса тюгюл, зарал гелтирмежеги ачыкъ. Ондан къайры, гьар тюрлю регионлардагъы студентлер булан къатнайгъанлыкъ къаравларыбызны генглешдире. Олай да, янгы ойлар арагъа чыгъып, англавларыбызгъа къошум бола. Эгер де сиз бираз сама да къасткъылсагъыз, гьаригиз оьр къыйматлагъа охуйгъаныгъыздан къайры да, оьзюгюзню гьюнерлеригизни башгъа тармакъларда да пайдаландырмагъа имканлыкъларыгъыз болажакъ.

Ёлугъувну ахырында соравлагъа жаваплар берилме башлангъанда, лакъырлашыв жанланып гетди. Олай да, биринчи курсдагъыланы арасында комитетлеге гирме сюегенлер ябурулуп къалды.

– Оьзге йылларда йимик, бу гезикде де бизин филология факультетге пагьмулу, оьз къаравлары, пикрусу булангъылар тюшген. Шо буса жамият чалышывчуларыбыз артажакъны, студентлени оьз гьаракатлары уьзюлмежекни англата, – деди, жыйынны натижасын чыгъара туруп, филология факультетни тарбиялав масъалалагъа къарайгъан деканыны заместители Марина Гьасанова.

– Озокъда, охув – студентлер учун лап да аслусу, – деди ол сёйлевюн узата туруп. – Амма, дарслардан сонг, пайдалы ишлеге къуршалмакъны да маънасы, агьамияты бар. Гьалиге университетни яшавуну гьакъында онча билмейген янгы гелгенлер, арадан бир нече айлар гетип, ДГУ-ну бары да ишине тюшюнюп, толу ихтиярлы студентлер болуп, енглерин чююрюп чалышажакъгъа инанмагъа сюемен. Бу йыл филология факультетибизге охума тюшген яшёрюмлер дарс беривчюлени ва студентлени татывлу коллективине базып къошулсун учун, оьзюбюзню къолубуздан гелеген кёмекни этежекбиз.

П. Гьайбуллаева