Новость на родном

Савутлу Гючлер касбучулар булан толумлашдырыла

  26-нчы сентябрде РФ-ни ДОСААФ-ыны регион бёлюгюню председатели Шамил Алиев 2022-2023-нчю йыллардагъы ишини жамын чыгъара туруп, Россияны Савутлу Гючлерини сыдраларын касбучулар булан толумлашдырмакъ учун бир гьавур иш этилгенин айтды. Чинкдеси, шолай сан янлы касбучулар гьазирлевде Буйнакск ва Къызылюрт шагьарларда машин гьайдавчуну сырларына уьйретеген школаланы натижалары гёрмекли.   Эсгерилген чараны ишинде ДР-ни военный комиссариатыны, Гьукуматыны, министерликлени...

Новость на родном

«Биринчилени гьаракаты» чалышывун узата  

Россияны Президенти В.Путин 2022-нчи йылны июль айыны 14-нде  яшланы ва яшёрюмлени гьаракатын къурмакъны гьакъындагъы законгъа къол салгъан. Шо замандан берли  Россияны бары да регионларында яшланы ва яшёрюмлени гьаракатлары къурулмагъа башлагъан.   «Биринчилени гьаракаты» Дагъыстанда да иш гёре. Алдагъы гюнлерде «Дагъыстан» деген маълумат агентлигинде «Биринчилени гьаракаты» деген федерал проектни айланасында прес- конференция болду.  Этилген ишлени, чараланы...

Новость на родном

20 миллион манат талап этген

Дагъыстанны Оьр судунда Магьачкъалада турагъан Мурат Аселдеровну уголовный ишине къаралгъан.   Судгъа бакъдырылгъан материаллагъа гёре, гетген йылны декабр ­айыны 31-нде М.Аселдеров ва ону бирдагъы беш ёлдашы шагьарны Аскерхановну атындагъы орамында ерлешген  офислени бирисинден  40 йыллыкъ далапчыны гючден чыгъарып, машини булан ювукъдагъы гаражгъа алып баргъан. Шонда ону токъаламагъа башлагъан ва оьзлеге 20 миллион манатны бермеге талап...

Новость на родном

Гьёкюнгенден не пайда?..

Бугюнлерде Буйнакск шагьар судда ерли гьакъыл­балыкъ болмагъан яшланы уголовный ишлерине къарала.   Судгъа ахтарывчулар бакъдыргъан маълуматлагъа гёре, янгы 16 йыл битген улан гетген йылны июн айыны 23-нде гюндюз вакъти  яшыртгъын, биревге де билдирмей,  атасыны машинин ягъып шагьаргъа чыкъгъан. Эмировну атындагъы орамда  сынаву ёкъ жагьил гьайдавчу «Ладасы» булан  ёлдан ­оьтюп барагъан 47 йыллыкъ адамны уруп йыкъгъан....

Новость на родном

Яшланы масхаралары

    Биринчи класгъа барагъан Алишка биринчи гюн школадан къайта. –Нечикдир дагъы школада? – деп сорай атасы. –Мен дагъы бармайман… –Неге? –Я охуп болмайман, я язып болмайман, уьстевюне сёйлеме де къоймайлар…   * * * Янгы охув йылны биринчи гюнгю ахырынчы дарсда муаллими яшлагъа: «Соравларыгъыз бармы?» – деп сорай. Алишка къолун гётерип: «Каникуллар къачан башлана?»...

Новость на родном

Анам алгъан китабым

«Азбука» китабымны Аяп къолгъа аламан, Тангала школагъа Барма гьазир боламан.   Анам къолумдан тутуп, Школагъа элтежек, Байрам гюндей белсенген Класны гёрсетежек.   «Азбука» китабымны Охурман къайтып-къайтып, Беш алма герегимни Билемен анам айтып.   Биринчи учителим Бир арив сёйлер магъа, Бу арив азбуканы Ким алды дежек сагъа…   Озокъда, анам алгъан, Китап да, тетират да, Дагъы...

Новость на родном

Къагьрулу давланы 80 йыллыгъы

1943-нчю йыл 23-нчю августда Курск бойда Уллу Ватан давну инг де къагьрулу деп гьисапланагъан урушларыны бири болгъан. 50 гюн юрюлген шо давда эки де яндан 4 миллионгъа ювукъ адам ортакъчылыкъ этген, 70 минг топ, 13 минг танк ва 12 минг самолёт къоллангъан. Тарихге шо дав «Ялынлы жая» (Огненная дуга) деп гирген. 100 минг асгерчи орденлер-медаллар...

Новость на родном

Татавулгъа – 100 йыл

Август айны 8-нде 75 чакъырым узунлугъу булангъы, оьзюне Октябр инкъылапны аты къоюлгъан татавулдан биринчилей сув агъылма башлагъанлы 100 йыл бите. Татавулну къурулушу дагъыстанлыланы загьмат къайратлыгъыны, бирлигини эсден таймас уьлгюсю болуп токътагъан. Шо саялы Дагъыстан РСФСР-ни республикаларыны арасында биринчилерден болуп Загьмат Къызыл байракъ орден булан савгъатлангъан. Оланы шо уьстюнлюгю булан къутлама «бютюнсоюз староста» Михаил Калинин, аты...

Новость на родном

Вагьап Абдулгьамитов: «Ялын биревню де ва бир затны да аямай»

Ер юзюндеги биринчи адам табии балгьалар къопгъанда, кёк кёкюреп яшмын яшнап, от тюшювлени заралына тарыгъандан берли ону оьзюне ий этмеге сюйген. Арадан оьтген вакътини ичинде адам-инсан отну оьзюню онгайы учун къолламагъа да уьйренген. Тек не этерсен, от тюшювлени алдын алывну низамына тийишли агьамият бермей айсениликге бойсынагъан гезиклерде айлана ягъыбызда уллу тас этивлеге ёл берилегени ичингбушдура....

Новость на родном

Такъсыргъа тартылгъанлар иш булан машгъул

Оьтген арбагюн, август айны 9-нда, Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов Каспийск шагьардагъы шиша йибек чыгъарагъан заводда жинаятчылыкъ этгени саялы такъсыргъа тартылгъанлар учун ачылгъан центрыны иши булан таныш болду. Эсгерилген шо центр жынаятчылыкъ этгенлени тюз ёлгъа салывгъа ва такъсыргъа тартывгъа байлавлу федерал къуллугъуну бизин республикадагъы управлениесини сиптечилиги булан ачылгъан. Абдулмуслим Абдулмуслимов центрда такъсыргъа тартылгъанланы иш...