Вагьап Абдулгьамитов: «Ялын биревню де ва бир затны да аямай»

Ер юзюндеги биринчи адам табии балгьалар къопгъанда, кёк кёкюреп яшмын яшнап, от тюшювлени заралына тарыгъандан берли ону оьзюне ий этмеге сюйген. Арадан оьтген вакътини ичинде адам-инсан отну оьзюню онгайы учун къолламагъа да уьйренген.

Тек не этерсен, от тюшювлени алдын алывну низамына тийишли агьамият бермей айсениликге бойсынагъан гезиклерде айлана ягъыбызда уллу тас этивлеге ёл берилегени ичингбушдура.

Бугюнлерде Магьачкъалада оьтгерилген прес-коференцияда Дагъыстанны орманчылыкъ хозяйство агентлигини башчысы Вагьап Абдулгьамитов ва ДР-ни къыставуллу гьалланы алдын алыв министерлигини управлениесини начальнигини заместители подполковник Сабир Магьмудов ёлдашлар арагъа салынгъан агьамиятлы масъалагъа байлавлу болуп оьз пикруларын малим этди ва пайдалы таклифлер берди.

– Дагъыстанны агъачлыкъ фондуна гиреген 528 минг гектар майданыны 300 минг гектарындан да къолайын кёп йыллыкъ оьсюмлюклер, демек, орман тереклени гьар тюрлю ерли журалары бийлеген. Шону булан дазуланмайлы бош ерлени тереклер булан толумлашдырыв чаралар йылдан-йылгъа оьтгериле, – деп узатды оьзюню баянын Вагьап Абдулгьамитов. – Артдагъы уьч йылны ичинде агъачлыкъ фондунда тереклер бийлеген майданлар 200 гектарлагъа кёп болгъаны гьакъда да айрыча эсгермеге сюер эдим. Муна шо саялы да, гележекде де биз агъач байлыкъларыбызны тас этивлерден къорума да къоруп, майданларын дагъы да къолайлашдырмакъ учун от тюшювлерден сакъламагъа тарыкъбыз. Неге десегиз, от –ялын биревню де ва бир затны да къызгъанмай.

Эсгерилген къуллукъланы вакиллери оьзлени баянында от тюшювлени алдын алмакъ учун бир башлап умуми низамгъа гьюрмет булан янашмагъа тюшегени гьакъда айрыча буварыв этди.

Гертиден де, от булан оюн болмай. Муна шо саялы да, адамлар яшайгъан ерлерде йимик, агъач байлыкъларыбызны къоруп сакълавда тийишли чараларын гёрюв де агьамиятлы масъала.
Шону учун республикабызны бары да муниципал къурулувларында, тармакъ минитерликлеринде англатыв ишлени юрютювден ва гьазирлик гёрювден баш къачырмагъа тюшмей.

– Оьтген йыл булан тенглешдиргенде гьаваны иссилиги бу йыл гьатдан озуп тура, – деди Сабир Магьмудов. – Ерлерде англатыв ишлени оьтгерив булан дазуланмайлы от тюшгенде къолланагъан алатланы болдурув ва къоллав булан от тюшювлени алдын алмагъа тарыкъ бола. Шону учун МЧС-ни ва ДР-ни агъачлыкъ фондуну техника базасы да йылдан-йылгъа беклеше.

Белгили болгъан кюйде, Дагъыстанны тав чет шартларында от тюшювлерде авиацияны кёмегин къолламаса бажарылмай. Тек не этерсен, уллу от тюшювлер болгъанда самолётланы Дондагъы Ростов шагьардан чакъырмагъа тюше. Шолайлыкъда, арадан заман гете ва тас этивлер де кем болмай.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля