Такъсыргъа тартылгъанлар иш булан машгъул

Оьтген арбагюн, август айны 9-нда, Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны ёлбашчысы Абдулмуслим Абдулмуслимов Каспийск шагьардагъы шиша йибек чыгъарагъан заводда жинаятчылыкъ этгени саялы такъсыргъа тартылгъанлар учун ачылгъан центрыны иши булан таныш болду.

Эсгерилген шо центр жынаятчылыкъ этгенлени тюз ёлгъа салывгъа ва такъсыргъа тартывгъа байлавлу федерал къуллугъуну бизин республикадагъы управлениесини сиптечилиги булан ачылгъан.

Абдулмуслим Абдулмуслимов центрда такъсыргъа тартылгъанланы иш ерлерине къарап, айланып чыкъгъан сонг, олар учун болдурулгъан яшавлукъ онгайлыкълар булан да иштагьланды.

Шондан сонг ол маълумат къуралланы мухбирлерине билдиргени йимик, шо центрда ишлемеге борчлу этилеген такъсыргъа тартылгъанлагъа загьмат тёкмеге ва ял алмагъа тийишли шартлар болдурулгъан. Олар орта гьисапда 45 минг манатгъа ерли айлыкъ алапа да ала. Лап да аслусу, олагъа дос-къардашындан йыракъгъа – бизин республикадан тышгъа чыкъмайлы ишлей туруп, такъсыргъа тартылагъан болжалын оьтгермеге имканлыкъ бериле.

Шону булан бирге ол эсгерген кюйде, центр такъсыргъа тартылгъанланы жамиятгъа пайдалы иш булан машгъул болувун таъмин этивге байлавлу Россияны Президенти Владимир Путинни уьлкени регионларыны ёлбашчыларына берген тапшурувуну кютювню оьлчевюнде ачылып иш гёрмеге башлагъан. Ону сёзлерине гёре, такъсыргъа тартылгъанлар заводда ишлейген вакътисинде касбугъа ес болмакъ учун да ёл ачыла. Шондан къайры да, олар пайдалы иш булан доланып, оьзлени хасият – къылыкъ битимин алышдыражагъына шеклик этмеге тюшмей. Каспийскидеги шиша йибек чыгъарагъан заводгъа да шо центрда сакъланагъанлар иш гюч булан аслам къошумун болдуруп геле.

Оьзюню гезигинде Россияны жынаятчылыкъ этгенлени тюз ёлгъа салывгъа ва такъсыргъа тартывгъа байлавлу федерал къуллугъуну бизин республикадагъы управлениесини ёлбашчысы Андрей Поляков билдиргени йимик, бизин уьлкеде такъсыргъа тартылгъанланы ишлемеге борчлу этив къайдасы яшавгъа 2017-нчи йылда гийирилген. Бизин республикада Къызылюртдагъы 8 номерли коллонияны янында шолай центр биринчилей болуп ачылгъан. Бу йылда «Каспий-композит» деген компанияны болушлукъ этивю булан дагъы да шолай эки центр яшавгъа гийирилген. Дагестанские Огни шагьардагъы «Дагестан Стекло Тара» деген дазулангъан ихтиярлары булангъы жамиятны янында къурулгъан бирдагъы шолай центрда бугюнлерде такъсыргъа тартылгъан 75 адам ишлей. Каспийскидеги шиша йибек чыгъарагъан заводда буса такъсыргъа тартылып ишлейген 78 адам бар. Оланы санаву гележекде 120-ге ерли артажакъ деп гёз алгъа тутула.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля