Савутлу Гючлер касбучулар булан толумлашдырыла

 

26-нчы сентябрде РФ-ни ДОСААФ-ыны регион бёлюгюню председатели Шамил Алиев 2022-2023-нчю йыллардагъы ишини жамын чыгъара туруп, Россияны Савутлу Гючлерини сыдраларын касбучулар булан толумлашдырмакъ учун бир гьавур иш этилгенин айтды. Чинкдеси, шолай сан янлы касбучулар гьазирлевде Буйнакск ва Къызылюрт шагьарларда машин гьайдавчуну сырларына уьйретеген школаланы натижалары гёрмекли.

 

Эсгерилген чараны ишинде ДР-ни военный комиссариатыны, Гьукуматыны, министерликлени къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.

ДР-ни Башчысыны янында бёлюкню ёлбашчысы Эрзиман Муслимов, ДР-ни военный комиссариатыны къуллукъчулары Гьюсен Омаргьажиев ва Альберт Рагьимов, ДР-ни билим берив министерлигини къуллукъчусу Насир Агъа­беков, Уллу Ватан давну ветеранларыны регион советини председатели Магьаррам Алижанов ва территория автоинспекциясыны къуллукъчусу Абдулкъадыр Багьамматов ойларын айтып, пикру алышдырды.

Мунда ДОСААФ-ны ишин юрютювде яхшы натижагъа етишген касбучулагъа ДОСААФ-ны Центральный Советини ва регион бёлюгюню янындан савгъатлар тапшурулду.

Эсгерилген чараны ахырында оьтгерилген «дёгерек столну» айланасында да ДОСААФ-ны ерлердеги бёлюклеринде сан янлы машин гьайдавчуларын гьазирлевде гёз алгъа тутулгъан чараланы яшавгъа чыгъарывну гьакъында лакъыр юрюлдю.

 

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля