УЬЗБЕКЛЕР

Маданият Ёлдаш
1 сентября 2014 в 14:46 1465
Прочту позже • Бёрюню нечакъы ашатсанг да, ит болмас.

 • Бош къап тик турмас.

 • Бойнундан байлангъан ит гьавгъа ярамас.

 • Гюлню сюйген, тегенеклерин де сюй.

 • Тепсиге бозаргъан дос болмас.

 • Там къырыйда сёйлеме, тамны да къулакълары бар.

 • Баш тетикни бёрк ябар.

 • Къаракъуш къарт болса, чычкъангъа гьавлар.

 • Бюрчеге айып этип, ювургъанын яллатгъан.

 • Эки къарчыгъа давлашса, бир къаргъагъа аш болур.

 • Йылан хапгъан аркъандан къоркъур.

 • Ит къутурса, есисин хабар.

 • Итге берсенг ашынгны, итлер ашар башынгны.

 • Иш битгенде насигьатлар бере­генлер кёп болур.

 • Ишге – чолакъ, ашгъа – къонакъ.

 • Аз сёйлесенг, кёп эшитерсен.

 • Ярлыны бир тойгъаны– бай болгъаны.

 • Гюнню гёзлери, гечени къулакълары бар.

 • Бир душман–кёп, минг къурдаш – аз.

 • Душманны кюлейгени–сырынгны билегени.

 • Бёркюн алып гел десе, башын да алып геле.

 • Доссуз башым–тузсуз ашым.

 • Ачув гелсе–гьакъыл гетер.

 • Жаным-жаным деп, жанымны ала эди.

 • Аякъгийиминг тар буса, дюньяны­ генглигинден не пайда.

 • Айда-йылда бир базар, ону да янгур бузар.

 • Алтын-гюмюш таш болур, арпа-будай аш болур.

 • Ат – мингенники, тон – гийгенники.

 • Гьазир ашны оьмюрю къысгъа.

 • Кёкге бакъгъан сюрюнер.

 • Сокъур тавукъгъа бары да зат будай.

 • Макътанма, къаз, гьюнеринг аз.

 • Емиш бермейген терекге таш атмай.

 • Къонакъны алдында мишигинге «шит»деме.

 • Ашгъа амракъ тойда ашап оьлер.

 • Иши уллу, тепсиси къуру.

 • Авул итлер бёрю гелгенде биригир.

 • Тенги чыкъса, тегин бер.

 • Тайны тай деп ер этме, эртенине ат болур.

 • Тюлкю шагьатгъа къуйругъун тартар.

 • Тойгъа барсанг тоюп бар, яманлыгъынгны къоюп бар.

 • Башлап оьзюнге бакъ, сонг накъыра къакъ.

 • Балжибин хапмагъан балны хадирин билмес.

 • Арслан – гьызындан, батыр сёзюнден къайтмас.

 • Бакъа этден аш болмас, сюркю­чюден дос болмас.

 • Бир гиши къазгъан къуюдан­ минг гиши сув ичер.

 • Бир къынгъа эки хынжал гирмес.

 • Бир къочкъарны башын гесгенче, минг къойну жаны гетер.

 • Бириси чёкюч булан, еттиси чомуч булан.

 

Гьазирлеген П. Гьайбуллаева.