Мирза ДАВЫДОВ,

Дагъыстан халкъланы адабиятындан

 Дагъыстанны халкъ язывчусу

 Дагъыстанны халкъ язывчусу Мирза ДАВЫДОВ бугюнлерде оьзюню 85 йыллыкъ юбилейын белгилеген. Ол оьзюню  поэзия ва проза асарларын ана тилинде – къазикъумукъ тилде ярата. Яшлар учун язылгъан ону кёп санавдагъы шиърулары ва хабарлары да охувчулагъа тезден берли белгили болгъан. Оланы кёплери башгъа тиллеге де гёчюрюлген.

Бу гезик «Энемжаяда» яш охувчуларына Мирза Давыдовну къумукъ тилге таржума этилген  бир шиърусун ерлешдирмекни тийишли гёребиз.

 

Экмек гесек

 

Дадайым булан яйда

Тавгъа багъып ёл алып,

Бизин юртгъа етишдик

Аякъларым бек талып.

Исси экенге де тюгюл,

Дадайым токътап бирден

Экмек гесекни алды

Энкейип оьзю ерден.

Шыбышлап дуа айтып,

Аясында аявлап,

Сонг да авзуна салды

Ач болгъанда йимик лап.

Чайнап-чайнап йиберди

Тиши ёкъгъа къарамай.

Мен де болмадым огъар

Шо гьакъда бир сорамай:

«Дадай, ач болгъанмысан?

Йымышакъ экмек барын

Билмей де къалгъанмысан?»

Жавап бермей соравгъа

Ачувланып ол къарап,

Болмасдай этди мени

Дагъы шо гьакъда сорап.

«Балам, мен ач тюгюлмен,

Сен бир де айып этме,

Экмек гесекни таптап,

Ярамай оьтюп гетме».

Дадайымны шо заман

Англап битмей де къалдым.

Тек оьзюнден мен шо гюн

Оьмюрлюкге дарс алдым.

 

Насрулла БАЙБОЛАТОВ

таржума этген.