Эрен ою элдедир

Адамны аты халкъыны тарихи келпети болуп токътайгъаны гертидир. Ярыкъ дюньягъа яралгъан адам, оьзюню атын тас да, ер де этмейли юрютме къаст эте. Адамгъа къоюлгъан ат ону къысматыны къурулушун ясай, гелишин токъташдыра деп айталар. Ат – адамны жаны да, ругьу да, хатардан, балагьдан къоруп сакълайгъан белгиси де дюр деп  ёрала.

Газетибизни охувчуларын мен ювукъдан таныш этме сюеген адам – Гьажи Омаров. Ол 1953-нчю йыл сентябрни 1-нде Капиркъумукъда яшайгъан Камалутдинни ва Пирзанатны кёп яшлы агьлюсюнде тувгъан. Агьлюню башы Камалутдин ерли колхозда механизатор, комбайнёр болуп ишлеп тургъан, сонггъа таба «Победа» маркалы машин булан колхозну председателин алып юрюген.

1961-нчи йылда Омаровланы агьлюсю уллаталарыны талабына гёре Магьачкъала шагьаргъа гёчме борчлу бола. Агьлюню башы мундагъы М.Гьажиевни атындагъы заводда юк ташыйгъан машинни гьайдавчусу болуп ишлеме башлай.

3-нчю класны Капиркъумукъдагъы мактапда охугъан Гьажи Магьачкъаладагъы 5 номерли школада билим алывун узата. 8 класны  битдирген сонг ол ахшамгъы школагъа дарслагъа бара, гюндюзлер буса М.Гьажиевни атындагъы заводну ящик цехине ишлеме де юрюй.

1970-нчи йылда Омаровлар агьлюсю булан Аштархан областны Акътуба районундагъы Пологое-Займище юртуна гёчюп, къойчулукъ иш булан машгъул бола. Арадан 11 йыл гетгенде аякъгъа тургъан уллу агьлю гене де Янгыкъумукъда ожакъ къуруп яшавлукъ этеген халкъыны янына къайта.

Гьар къайсы ишни де тюбюне гирип, къарны-гёнгю булан кютюп уьйренген Гьажи Омаров Буйнакск шагьардагъы бир къурумуна ишге тюше ва  юклев-бошатыв машинни ишлете, гечелер къаравул ишге къуршала, сонггъа таба райондагъы «Сельхозхимия» бирлешивде сварщикни борчларын кютюп чалыша. 1986-нчы йылда ол Янгыкъумукъдагъы орта школада завхоз болуп ишлеме чакъырыла.

Юртлу къыз Зайнап булан уьйленип, татывлу агьлю къуруп яшап тура­гъан агьлюде арт-артындан 5 улан тува, эдепли-къылыкълы болуп оьселер, тарбия-билим алалар. Гьажи агьлюсюню гьайын эте туруп намуслу кюйде ишлейгенден къайры да, юртну жамият ишлеринде де жагь кюйде ортакъчылыкъ эте.

Школадагъы завхозну борчларын къоюп агьлюсю булан машгъул болуп турагъан Гьажини янына юрт жамаатны абурлу тамазалары гелип къурула турагъан янгы юрт межитни завхозу-таъмин этивчюсю болуп чалышмакъны тапшуралар. Элни ишин гьар даим де алгъа салып уьйренген Гьажи шо жавап­лы къуллукъну кютмекни де бойнуна ала, гьеч гиши сёз тапма болмасдай этип яшавгъа да чыгъара.

Юрт межитни къурулушу ким де сукъланардай тамамланып, оьз борч­ларын къойма турагъан Гьажи Омаровгъа юртну тамазалары дагъы да жаваплы иш онгарып табыла. Огъар арт вакъти къыт болуп тура­гъан ичеген сув булан юртлуланы таъмин этивню ёрукъгъа салмакъны тапшуралар. Гьажи бу гезик де, этмеймен, болмайман деп айтмайлы, шо авур намусну кютмеге этек чалып, бел бюгюп гирише. Муна ол юртну халкъын ичеген сув булан арасы уьзюлмеген кюйде таъмин этип турагъанлы 15 йылгъа ювукъ бола. Уьч-дёрт гесек болуп, айры-айры участкаларда ерлешген Капиркъумукъ, Янгыавул, Янгыкъумукъ, Такъалай йимик бёлюклерде яшайгъан агьлюлени жумада бир гелеген сувну тюз пайлап, гьар орамгъа, агьлюге етишдирмек тынч масъала тюгюл. Амма ол гечесин-гюнюн бир этип, яяв аякъдан юрюп де, машинин гьайдап да, шо масъаланы тюзевлю этип яшавгъа чыгъарма, юртлуларыны разилигин алып иш юрютме ёллар таба.

Оьрде эсгерип гетгеник йимик, Гьажи ва Зайнап Омаровланы агьлюсюнде беш улан торая, тарбия, билим алалар. Уланланы уллусу – 1977-нчи йыл тувгъан Бийболат агьлюсю булан бирге Йыракъ Гюнтувушдагъы шагьарланы бирисинде яшай, электросетни къурумунда  загьмат тёге. 1979-нчу йылда тувгъан экинчи уланы Шапи асгерде къуллукъ этип къайтгъан сонг контракт байлап ишлеме башлагъан. Ол Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатда биринчи гюнлерден тутуп ортакъчылыкъ эте, яра тийгенине де къарамайлы, къуллукъ этивюн узата.

Шапини уланы Камалутдин де асгер борчун кюте туруп, контракт байлай ва буссагьатгъы вакътиде Сирия республикада болуп, командирлени тапшурувун яшавгъа чыгъара.

Уьчюнчю уланы Абдул да «Росгвардияны» къуллукъчусу, ол –Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатны жагь ортакъчысы. Бу агьлюде торайгъан дёртюнчю уланы Руслан ич ишлени район бёлюгюнде ишлей туруп, капитан чинге ерли гётериле. Бугюнлерде ол Капиркъумукъ юрт администрацияны янында юристни къуллукъларын кютюп чалыша.

Гьажини ва Зайнапны гиччи уланы Алимурат Буйнакск районну ич ишлер бёлюгюнде къуллукъ этип тура эди. 2011-нчи йылны май айында ону иш ёлдашлары булан бирге вагьабыланы отаву болуп тургъан Къарамахи бойда къалмагъар болма имканлы деп йиберелер. Тюнтювлер юрюлюп турагъанда, ёкъ ерден атышыв болуп, даим ал сыдрада юрюйген Алимуратгъа ва иш ёлдашы Надыргъа оьлю яралар тие.

Гьажи ва Зайнап Яратгъаныбызны къадары булан гелген шо авур къайгъы­ны да болгъан чакъы чул билдирмей, ичинде сакълап, гётерип юрюйлер. Бугюнлерде уллата ва уллана болуп турагъан Гьажи ва Зайнап Омаровланы авлетлерини де 5 уланы ва 8 къызы ­оьсюп, торайып туралар.

 

Казим КАЗИМОВ.