Каспийскиге – 75 йыл

Бу шагьар – Дагъыстанны инг арив ва яшама онгайлы шагьарларыны бириси. Ону гележекде де  оьзюне тартар йимик ва оьзю булан оьктем болардай имканлыкълары бар. Бир янында – денгиз ягъа, язда Каспий денгизни гёк сувларындан къуванма боласан. Тахшагьар Магьачкъалагъа ювукъда ерлешген, тийип тура деп айтма да ярай, табиатны онгайлы бир буччагъында токътагъан йимик гёрюне.

Артдагъы йылларда Кас­пийскини оьсювю де тергевню тарта. Шагьарны  халкъы учун яшавлукъ этме онгайлы шартлар арта. Гёрюнюш янындан да алышына, арив бола.

Каспийскини дагъыс­танлылар учун арт вакъти бирдагъы даражасы ачылды. Ону стратегия маънасы артды. О да – Россияны Дав-Денгиз Гючлерини флотилиясы Аштархан шагьардан мунда гёчюрюлювю булан байлавлу. Денгиз боюнда токътагъан уллу ва гючлю гемелер шагьарны даражасын оьрге гётерип сакълайгъанда йимик гёрюне. Россияны ва Дагъыстанны ватандашларыны аманлыгъын болдурмакъ учун токътагъанын англата.

Бугюнлерде шагьаргъа 75 йыл тамамлана. Шогъар байлавлу болуп Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов ва Да­гъыстанны парламентини спикери Завур Аскендеров Каспийск шагьарны ватандашларын байрамы булан къутлагъан.

Сергей Меликов шагьарны башчысы Борис Гонцовгъа йиберген къутлав ка­гъызында: «Дагъыстанлылар, гертиден де, Каспийск шагьар булан оьктем болмагъа бола. Неге тюгюл, онда Къызыл байракълы Каспий флотилиясыны базасы ерлешген. Шо буса Россияны къыбла боюнда аманлыкъ сакъламакъ учун бизин республикагъа дагъы да жаваплыкъ къоша. Биз халкъны яшав шартларын дагъы да яхшылашдырма тарыкъбыз», – деп эсгериле.

Гертиден де, Каспийск шагьарны 75 йыллыкъ юбилейи – савлай Дагъыстан учун да агьамиятлы байрам. Гележекде де шагьаргъа, къыры­йында токътагъан дав-денгиз гемелени атышыв гючлерин душмангъа гёзлеп къолламай девюрден-девюрге абатланмагъа насип болсун.