Толу гьазирлик бар

Тюнегюн, март айны 23-нде болгъан прес-конференцияда бизин республикада бирикген пачалыкъ экзаменге (ЕГЭ) гьазирлик гёрювню ва шону къурумлу оьтгеривге байлавлу баянлыкъ берилди.

Ачыкълашдырып айтгъанда, ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарай­гъан министри Ягьия Бучаев, республика маълуматланы центрыны ёлбашчысы Аскандар Магьамматов, Рособрнадзорну дагъыс­тан бёлюгюню ёлбашчысы Шамил Омардибиров ва оьзгелери оьтгерилген прес-конференцияда ортакъчылыкъ этди. Олар республика оьлчевюнде чыгъарылагъан газетлени ва оьзге маълумат къуралланы мухбирлерини соравларына жаваплар къайтарды.

Ягьия Бучаев оьзюню сёйлевюнде эсгергени йимик, гьар йыл бирикген пачалыкъ экзаменни оьтгеривге бизин республикада мекенли кюйде гьазирлик гёрюле. Ону сёзлерине гёре, бу йыл бирикген пачалыкъ экзаменни берегенлени санаву 12 минг 784-ге етише. Олардан 11 мингден де артыгъы – охув ожакъны бу йыл битдирип чыгъагъанлар. Бирикген пачалыкъ экзаменни оьтгермек учун бизин республикада 64 пункт иш гёрежек. Бугюнлерде шоланы барысын да ти­йишли къураллар ва алатлар булан ясандырывгъа байлавлу гьаракат юрюле. Видео байлавлукъ булан тергев юрютмеге болажакъ. «Ростелекомну» ва бизин республиканы энергетика минис­терлигини касбучулары буссагьатгъы вакътиде шо якъдан тийишли ишлени кютюп туралар. Шону булан бирге, охув ожакъланы алдагъы йылларда тамамлап чыкъгъанлагъа оьзлени къыйматларын яхшылаш-дырмагъа бирикген экзаменлеге тийишли шартлар яратылгъан.

Прес-конференцияда белгили болгъаны йимик, бугюнлерде болжалдан алда берилеген экзаменлени барышына Рособрнадзорну бизин республикагъа къарай­гъан управлениесини касбучулары тергев болдура. ЕГЭ оьтгерилеген аслу гюнлерде де шолай болажакъ. Республика маълуматланы центрыны янындан да бирикген пачалыкъ экзаменни къурумлу оьтгеривге мекенли кюйде болушлукъ эте.