Маданият тармакъда – натижалы гьаракат

Сентябр айны 13-нде ДР-ни маданият министри Зарема Бутаева журналистлер булан Печатны уьюнде прес-конференция оьтгерди. Ол оьтюп бара­гъан йылда болгъан аслу маданият гьаракатланы гьакъында хабарлады. «Маданият» деген милли проектни яшавгъа чыгъара туруп, гелеген йыл Дагъыстанны халкъ шаири Расул Гьамзатовну юбилейин оьтгеривге де чаралар гёрюлегенни эсгерди.

«Юбилейге байлавлу гьаракатлар Магьачкъалада, Москваны Кремль къаласында, Санкт-Петербургда, Россияны регионларында, Белоруссияда, Азербайжанда ва оьзге шагьарларда да оьтгерилме болагъанын билдирди. Сонг да, ол айтгъан кюйде, федерал оьлчевде йиберилген харж булан Расул Гьамзатовну асарына гёре «Ахырынчы багьа» деген спектаклни къазикъумукъ театр гьазирлеп тура. Шону булан бирче Дагъыстанны халкъ шаири Фазу Алиеваны юбилейин оьтгерив де йылны башындан юрюлюп тура. Поэзия ахшамлар, сурат конкурслар, китапларын чыгъарыв, школаларда конкурслар оьтгерив шагьарларда ва районларда да юрюле.
Ёлугъувну вакътисинде эсгиленген маданият  уьйлени, китапханаланы биналарын ярашдырыв, янгыртыв ишлени гьакъында да сёз болду.

–Бизин республикада маданият уьйлери 957, китапханалар буса 970 бар. Эсгерилген маданият уьйлени яртысыны биналары бузукъ гьалда. «Маданият» деген милли проектни оьлчевюнде бизге 60 маданият уьйню мекенли кюйде ярашдырып ишге салма имканлыкъ болду. Шо – кёп харж талап этеген авур иш. Биз йылдан-йылгъа шолай бузукъ гьалдагъы биналаны ярашдырып-янгыртып, пайдаландырывгъа берме гёз алгъа тутгъанбыз. Сонг да, китапханаланы иши янгы, алдынлы модель къайдада юрюлежек ва материал-техника базасы да янгыртылажакъ,–деп къошду министр.

Ол дагъы да айтгъан кюйде, Каспийск ва Магьачкъала шагьарланы гюнлеринде гьалиги къайдада иш гёреген янгы китапханалар ачылажакъ. Сентябр айны 26-сындан октябр айны 4-ю болгъанча республикада «Орус сагьна» деген фестиваль юрюлежек. Фестивальны Санкт-Петербургдагъы «На литейном» деген пачалыкъ драма театр «Аталар ва уланлары» деген спектакль булан ачажакъ. Ахырынчы гюнюнде бизин республиканы орус театры оьзюню спектакли булан фестивальны ябажакъ.

Пушкинни яратывчулугъуну гьакъында да сёз юрюлдю. Бугюнге ерли Дагъыс­танда натижалы гьаракат юрюле.

Ёлугъувну ахырында министр гелеген йыл рес­публикада пагьмулу яшланы форумун оьтгерме гёз алгъа тутулгъанын да айтды ва журналистлени соравларына жаваплар берди.