Къулач яйгъан шатлыкълар

Главная страница » Къулач яйгъан шатлыкълар


Стадионгъа гиреген ерде гюп-гюп болуп айланагъан адамлар милли майданланы тизмекни гьайын этип айланалар. Оланы бирлери, охувчуланы гьаракаты булан этилген согъув алатланы илип, оьзлер алдын ерли онгаргъан тамны онгарып айлана. Бирлери буса, татывлу ашлар да онгарып, столланы къура. Жагьил къызлар буса, хали-халчаны яйып, уьй тизе. Байрам шатлыкълагъа гелген къонакълар бир-бирине айтагъан къутлав сёзлени гьар минутда дегенлей эшитмеге бола эдинг.

Сагьат 11-леге таба стадионну ичиндеги олтурагъан ерлер толду. Магьачкъаладан ва гьар тюрлю районлардан гелгенлер башлап милли майданланы айланып чыкъдылар. Столланы уьстюне юлдузлу кёк йимик этип салынгъан гьар тюрлю ашланы татывун билген сонг, олар байрамны ачмагъа деп онгарылгъан сагьнагъа багъып юрюдюлер.

Районну юбилейи булан къутламагъа гелген къонакъланы арасында ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Х. Шихсайитов, Халкъ Жыйынны Председателини заместителлери Н. Алчиев ва Ш. Шарипов, ДР-ни юрт хозяйствогъа ва сатыв-алывгъа къарайгъан минист­ри Б. Батталов, ДР-ни спортгъа ва физический культурагъа къарайгъан министри М. Магьамматов, Россияны МЧС-сини Темиркъазыкъ-Гюнбатыш центрыны ёлбашчысы, ич къуллукъну генерел-полковниги Шамсутдин Дагьиров, Брянск областны Севск районуну администрация­сыны башчысы В. Гудаков, республика ТОКС-ну командири О. Муртазалиев, «Къарабудагъгент район» деген муниципал бирлешивню ёлбашчысы Къ. Исаев, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутатлары, районну гьюрметли ватандашлары ва оьзге кёп санавдагъы къонакълар ортакъчылыкъ этдилер.

Шат макъам булан байрам ачылды. Бу агьвалатны юрютегенлер гелгенлени къаршылай туруп, «Буйнакск район» деген муниципал бирлешивню ёлбашчысы Д. Шихсайитовгъа сёз берди. Ол районну 90 йыллыгъы булан жыйылгъанланы къутлады, район оьзюню юбилейине ерли етишген уьстюнлюклени гьакъында айтды. Ол Октябр инкъылапдан башлап, бугюнлеге ерли яшавну гьар тюрлю тармакъларын алып къысгъача маълумат берди. Бугюнлерде де район алгъа багъып барсын учун гьаракат этилегенин айрыча эсгерип айтды.

Районну башы сёйлеп битген сонг, Халкъ Жыйынны Председателини замес­тители Н. Алчиевге сёз берилди. Ол Дагъыстан Республиканы Президенти Р. Абдулатиповну атындан районгъа бакъдырылгъан къутлав кагъызны охуду. Бу кагъызда айтылагъаны йимик, респуб­ликада 1999-нчу йылда тувулунгъан къыйынлы шартларда Буйнакск районну халкъы Дагъыстан гьар заман Россия булан бир болажагъын бирдагъы керен де ташдырды.

Йыракъдан гелген буса да, тарихде бир-бири булан дослукъ аралыкълар юрютеген Севск райондан гелген къонакълар да байрамны барышына оьзлени къошумун этди. В. Гудаков районну атына оьзюню къутлав кагъызын охуду. Сонг ол Буйнакск районну башчысына Брянск областны немис-фашистлерден азат болгъаныны 70 йыллыгъына байлавлу чыкъгъан медальны тапшурду.

Анадаш районуна аслам къошум этгенлени бириси, гьали буса шо ёлда савлай республиканы гёз алгъа тутуп чалышагъан ДР-ни юрт хозяйствогъа ва сатыв-алыв маллагъа къарайгъан министри Баттал Батталов оьзю шо гюнгю шатлыкъларда ортакъчылыкъ этегенине шат экенин айтды.

Районну юбилейи булан байлавлу алгъанда, яшавну гьар бир тармагъындагъы касбучулар оьз къошумун этгени де эсгерилди. Оланы загьматына, районну чечекленивюне этген къошуму гелген адамлагъа бирдагъы керен аян болду ва пачалыкъ янындан оьр атлар ва пачалыкъ савгъатлар тапшурулду.

Байрамны юрютегенлер оьзлени сёйлевлеринде Буйнакск райондан чыкъгъан белгили адамланы атларын айрыча гьюрмет булан эсгердилер. Къумукъ поэзияны классиги Йырчы Къазакъны, алим, арабист Абусупиян Акаевни, шаир, драматург Темирболат Бийболатовну, белгили Муратовланы тухумундан Татамны, Бариятны, Саниятны, Бела Муратованы, Инесса Къурумованы, Бурлият Ибрагьимованы, Советлер Союзуну Игити, лётчик Юсуп Акаевни, Советлер Союзуну Игити Магьаммат Гьажиевни, Уллу Ватан давну ортакъчысы ва 1945-нчи йылда Уьстюнлюкню парадында ортакъчылыкъ этген Алыпкъач Жамалутдиновну, денгиз авиацияны полковниги, Ленинни атындагъы орденни кавалери Биякъай Нажубаевни, Макътавлукъну биринчи ва экинчи даражалы орденини кавалери Илмутдин Акаевни, Россияны юрт хозяйство илмулар академиясыны член-корреспонденти Магьаммат Жамболатовну ва оьзге, бизин арабызда ёкъ буса да, абургъа ва гьюрметге лайыкълыланы атлары эсделикге даим къалажагъы гьакъда айтылды. Буссагьатда да оьзлеге тапшурулгъан къуллукъларда халкъына пайда гелтирип ишлейген ДР-ни ат къазангъан художниги Ибрагьим-Халил Супьяновну, кёп йылланы узагъында ДР-ни маданиятгъа къарайгъан министри болуп чалышгъан Наида Абдулгьамитованы атлары да гелген къонакълагъа аян этилди. Шаирлер ва язывчулар Ибрагьим Керимов, Абдулмежит Межитов, Зарипат Атаева, Акъай Акъаев, Ибрагьим Хамав Бамматули, Агьмат Жачаев, Вагьит Атаев, Агьмат Устарханов, Рукъуят Устарханова, Магьамматнаби Халилов, Казим Казимов, Магьамматшапи Минатуллаев, Набиюлла Магьамматов ва адабиятгъа къошум этеген оьзге адамлар бу райондан чыкъгъаны эсгерилди.

Къутлавлар тамамлангъан сонг, р­айонну яшавуна, о тарбиялагъан игитлеге багъышланып уллу концерт программа юрюлдю. Чакъны бирден болуп къалгъан салкъынлыгъына да къарамайлы, жы­йылгъан халкъ гьар байрам чыгъышны уллу харс урувлар булан къаршылай эди. Да­гъыстан Республиканы пачалыкъ симфония оркестрыны, Россияны ат къазангъан артисти Зелимхан Хангереев ёлбашчылыкъ этеген «Лезгинка» ансамблини концерт программалары бек къужурлу кюйде тизилген эди. Дирижёр ДР-ни халкъ артисти Магьаммат Абакаров оркестр булан да­гъыстан макъамланы бир нечесин сокъду. Ондан къайры да, «Молодость Дагестана» деген бийив ансамбль гёрсетген хынжаллар булангъы бийив къаравчуланы бек хошуна гелди. Россияны ат къазангъан чалышывчусу Ш. Зайирбекова ёлбашчылыкъ этеген «Джислан» деген ансамблни ортакъчылары дагъыстан халкъланы тиллеринде бир нече йыр айтдылар.

Байрамда оьзлени пагьмусун гёрсетмек учун «Темирхан-шура» деген бийив ансамблни бийивлери жыйылгъанланы тергевюн тартмай къоймады.

Байрам тамамлана туруп, пегьливанчыланы ва Россияны ат къазангъан муаллими Наби Магьамматов ёлбашчылыкъ этеген «Аликъылыч» деген циркдеги яшлар гёрсетеген пагьмулар жыйылгъан адамланы бек ругьландырды.

Барият Оьлмесова.

Суратларда: байрамдан гёрюнюшлер.

М-Гь. ЗАЙДИНОВ

чыгъаргъан суратлар.