Асувлу гьаракатны хайыры

Главная страница » Асувлу гьаракатны хайыры
О гьакъда артдагъы йылларда гьар тюрлю оьлчевлерде оьтгерилеген генгешлерде, жыйынларда, ёлугъувларда кёп эсгериле. Шону натижасында ватандашланы-къоллавчуланы электрик гюч булан таъмин этивде модернлешдиривню имканлыкъларын артдырывгъа да тергев гючленегени гьис этилмей болмай.

Дагъы да ачыкълашдырып айтгъанда, бу йылны арадан оьтген вакътисини ичинде «МРСК Северного Кавказа» деген жамиятыны къанатыны тюбюнде иш гёреген «Дагэлектросеть» деген ОАО-ну (открытое акционерное общество) коллективи янгыртыв ишлени оьтгеривню натижасында къоллавчуланы рази­лигин къазанмакъ учун, 263, 31 миллион манатны къадарында акъча маяланы пайдаландыргъан.

Шолайлыкъда, 61 гьар тюрлю къуллукълар кютюлген ва ясандырыв къураллар алынгъан.

Эсгерилген компанияны прес-къуллугъу билдиреген кюйде, харжлангъан чакъы акъча маяланы 94 проценти янгыртыв-ярашдырыв ишлени оьтгерив учун пайдаландырылгъан.

Шону учун гёрсетилинеген харжланы асувлу кюйде пайдаландырылагъаны саялы этилинген ишлени экономика хайырлылыгъы 21,28 миллион манатгъа етишген.

Бугюнлерде ачыкъ кюйде иш гёреген жамиятны касбучуларыны умуми гьаракаты электрик сетлени гюз-къыш айларда тетиксиз ишлевюн таъмин этивге бакъдырылгъан.Къ. КЪАРАЕВ.