Запись

Ол–даим халкъы булан

       Халкъ шаир А.Жачаевни юбилейинден Репортаж Белгили экени йимик, оьтген жумагюн, 28-нчи июнда, Да­гъыстанны халкъ шаири, ДР-ни Пачалыкъ савгъатыны лауреаты Агьмат Жачаевни сексен йыллыкъ юбилейине байлавлу Къумукъ театрда яратывчулукъ ахшамы оьтгерилди. Дагъыстанны маданият министерлиги ва язывчуларыны союзу бойнуна алып юрюлген бу юбилейге олтурма ер тапмайгъан кюйде зал толуп халкъ жыйылгъан. Сагьнада Эрпели юртну...

Запись

ЮБИЛЕЙ БУЛАН КЪУТЛАЙМАН

Мени тенглилеримни, бир башлап Къарабудагъгентдеги бир номерли орта мактапда билим алагъан яшланы атындан «Ёлдашны» къуллукъчуларын, ону кёп санавдагъы охувчуларын ва савлай къумукъ халкъны анадаш газетибизни 100 йыллыкъ юбилейи булан къутлайман. Халкъ учун герекли, агьамиятлы ишинде газетни яратывчулукъ коллективине уьстюнлюклер ёрайман. «Ёлдаш» газетни гьакъында мен биринчилей бизге ана тилден ва адабиятдан дарс береген муаллим Нажарханым Абсаматовна...

Запись

Моя дорога к «Ёлдаш»

              Спасибо Тебе, Всевышний, За то, что есть моя семья, За то, что есть мои родные, За то, что есть на свете я. За то, что сытый, не голодный, За то, что есть мне что носить, За то, что сердцем не холодный, За то, что я могу любить. Эти стихи неизвестного автора эпиграфом...

Запись

Мен халкъым учун не иш этгенмен?

    Бу йыл къумукъ халкъны тарихинде лап да уллу агьвалат белгилене – «Ёлдаш» газетибизге 100 йыл тамамлана. Уллу тарих, уллу агьвалат. Амма шо белгили агьвалатны биз нечик къаршылайбыз? Шо 100 йылны боюнда адабиятыбызгъа, маданиятыбызгъа бакъгъан янашыв нечик алышынгъан? Шо соравлагъа жавап тапмагъа тынч тюгюл… Озокъда, гьа­лиден 100 йыл алда «Ёлдашны» биринчи номерин чыгъаргъанлар оьз­лени «авлетини»...

Запись

Гьакъ юрекден къутлайман

Азиз къумукъ халкъынга Сен бересен саламынг. Юрекге балгьам йимик Сени макъалаларынг. Асил къумукъ халкъымны Дюрсен сапар ёлдашы. Яшны да, уллуну да Дюрсен ювукъ къурдашы. 100 йыл юбилей булан Гьакъ юрекден къутлайман. Бизин «Ёлдаш» газетге Узакъ оьмюр ёрайман. Сакинат САЛИГЬОВА, Дёргели юртдагъы 2 номерли орта школаны охувчусу, 7-нчи «а» клас.

Запись

Аявлу, азиз газетим

      Аявлу, азиз газетим,  Жаным йимик сюемен.  Гьар жумадан-жумагъа  Нече де бек гёзлеймен!!! Жанымдай азиз «Ёлдаш», Юз йылынгны къутлайман, Энниден сонг юз йыллар Яшамакъны ёрайман!!!  Юз йыл – арив оьмюр сыйлы газетге, Ишчилеге баракалла айтаман, Ана тилим сагъынгъанда гьар заман  Къайтып- къайтып газетиме къайтаман!!! Айшат КЪАГЬИРОВА, Буйнакск шагьардагъы 10 номерли орта школаны охувчусу, 5-нчи «а» клас.

Запись

Гележегим де сизин булан

Аявлу муаллимлер, яшёрюмлер, гиччипавлар ва ёлдашлар! Бу йыл апрель айны башындан тутуп «Ёлдаш» газетни байрам йылы десек де ярай. Сав йылны узагъында газетибизни электрон почтасына не ерден де къутлав кагъызлар гелип турду. Оланы арасында гиччипавланы ёравлары да болду. Кёбюсю «Яшланы дюньясында» чыкъма да чыкъды ва бирлери берилмей де къалды. Артдагъы йыл бир-бир себеплеге гёре сагьифа...

Запись

«Ёлдашдан»

Шат бола уллу-гиччи, Гелгендей сыйлы къонакъ. Охуп «Яшлар дюньясын», Тураман сав гюн къувнакъ. Бир затым тас болгъандай Ишлер чыкъмай къолумдан. «Ёлдаш» газет гелтирсе, Тез къайтаман ёлумдан. «Ёлдаш» газет гелтире Гьар ожакъгъа берекет. Бар болур газетибиз, Сав чакъы къумукъ миллет. Салигьат ИСАЕВА, Оьтемиш юртдагъы орта школасыны охувчусу, 5-нчи клас.

Запись

100 МИНГ ЙЫЛЛАР ЁЛУНГ ЮЛДУЗДАЙ ЯНСЫН!

       Мен школагъа юрюме башлагъынча да, «Ёлдаш» газет булан ёлдаш эдим. Уьйдегилер газетни гьар жума къонакъ йимик къаравуллай. Гьар жумагюн школадан уьйге къайтсам, эшикни ачгъандокъ: «Ёлдаш» гелдими?» – деп сорайман. Газетни бетлеринде ким учун да гьар тюрлю макъалалар чыгъа ва айры-айры гьар тюрлю темалагъа гёре сагьифалар ерлешинген. Мени лап иштагьландырагъан сагьифа – «Яшланы дюньясы»....

Запись

«Ёлдашны» герти къурдашлары

   Муна анадаш «Ёлдаш» газетибиз 100 йыл бою печатдан чыгъып, халкъыбызны ёлдашы, сырдашы, аркъатаяву болуп геле. Къумукъ ана тилибизде чыгъагъан биргине-бир рес­публика газетибизге оьмюрюню боюнда язылып алып, бир сагьифасын да къоймай охуйгъан, шолай да оьз пикруларын язагъан сююмлю охувчуларыбыз да бар. Охувчуларыбызны кёплери муаллимлер экенни билебиз. Олар янгыз оьзлер охуп къоймайлы, газетни макъалалары булан охувчу...