100 МИНГ ЙЫЛЛАР ЁЛУНГ ЮЛДУЗДАЙ ЯНСЫН!

   

  


Мен школагъа юрюме башлагъынча да, «Ёлдаш» газет булан ёлдаш эдим. Уьйдегилер газетни гьар жума къонакъ йимик къаравуллай. Гьар жумагюн школадан уьйге къайтсам, эшикни ачгъандокъ: «Ёлдаш» гелдими?» – деп сорайман.Газетни бетлеринде ким учун да гьар тюрлю макъалалар чыгъа ва айры-айры гьар тюрлю темалагъа гёре сагьифалар ерлешинген. Мени лап иштагьландырагъан сагьифа – «Яшланы дюньясы». Онда бизин учун кёп тюрлю мисаллар, тапшурмалар, ребуслар, кроссвордлар бериле. Оланы уьстюнде биз школада да ишлейбиз. Уьйде буса гиччи амайым ва къызашкам булан оьчешип масалланы, чечеген ёммакъланы чечебиз. Шолай, «Яшланы дюньясы» – бизин бирче ойнайгъан оюнларыбызны ёлдашы.Ондан къайры да, газетни кёмеги булан, мен ва мени бир-бир ёлдашларым да ана тилин кёп сюеген болгъан. Сюйсек де, сюймесек де, биз, яшлар, тилни уьстюнде ишлейбиз, ана тилибизде охуйбуз ва яхшы уьйренме гьаракат этебиз. Мени булай ана тилимни ва бу тилде чыгъагъан газетимни оьтесиз сюегенимни себеби, сёйлеме башлагъанлы, эчивюмню ана тилибизде айтагъан татли-татли сёзлеридир. Сонг да, ата-анам жумадан-жума биз гиччиден берли «Ёлдаш» газетни оьрде эсгерип гетген йимик, къонакъ гелегендей къаравуллайлар. Неге тюгюл де, бу газетде мени гюлюм, аявлу эчивюм Разият Абдуллаевна Ильясова ишлейгени кёп йыллар бола. Мен билегенли «Яш
ланы дюньясын» гьалал юрек булан, бек къасткъылып юрюте. Бизин муаллимлерибиз булан тыгъыс байлавлукъ тута. Улланабыз ону ишлерини гьакъында гьар заман бизге хабарлай. Даим школабыздагъы муаллимлерибиз ва охувчу яшлар да эсгере бола. Мени гюлюм булан мен де бек оьктеммен.


Аявлу мени эчивюмню, «Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Магьамматсалигьовични, олар булан бирче ишлейген ёлдашларын ва бары да охувчуланы да бизин класыбызны атындан 100 йыллыкъ юбилейи булан къутламагъа сюемен. Сизге барыгъызгъа да яхшы савлукъ ёрайман. Мени йимик сизин кёп сюеген гиччипавлар кёп болсун, гюлюм йимик гюлдей айланагъан иш ёлдашларыгъызгъа янгы ёлдашлар къошулсун. Аявлу «Ёлдаш» газетим мени, 100 минг йыллар ёлунг юлдуздай янсын. Байрамыгъыз къутлу болсун!


Абдулла ИЛЬЯСОВ,


Къарабудагъгент юртдагъы 2 номерли орта школаны охувчусу, 3-нчю клас.