ЮБИЛЕЙ БУЛАН КЪУТЛАЙМАН


Мени тенглилеримни, бир башлап Къарабудагъгентдеги бир номерли орта мактапда билим алагъан яшланы атындан «Ёлдашны» къуллукъчуларын, ону кёп санавдагъы охувчуларын ва савлай къумукъ халкъны анадаш газетибизни 100 йыллыкъ юбилейи булан къутлайман. Халкъ учун герекли, агьамиятлы ишинде газетни яратывчулукъ коллективине уьстюнлюклер ёрайман.«Ёлдаш» газетни гьакъында мен биринчилей бизге ана тилден ва адабиятдан дарс береген муаллим Нажарханым Абсаматовна Алчагъырова айтып билгенмен. Бизин мактапны муаллими Насрулла Къайсарович Байболатов да «Ёлдаш» газетни редакциясында чалышагъанын айрыча айтмагъа сюемен.«Ёлдашны» охувчусуна етишеген гьар номеринден де гёрюнюп турагъанда йимик, о оьзюню бетлеринде гьаман да гьар гюнлюк яшавгъа тергев берип, герти абур-сыйгъа тийишли адамларыбызны гьаракатын арагъа чыгъарып гелегени гьакъда айтмагъа бажарыла. Шондан къайры да, тарихи агьвалатланы да гёзден гечире. Энниден сонг да газет оьзюню гьаракатын шолай узатажакъгъа шеклик этмеге тюшмей.


Белгили экени йимик, оьзю чыкъмагъа башлагъандан берли оьтген 100 йылны узагъында газетни редакциясында касбусуна теренден тюшюнген, пагьмулу ва бажарывлу журналистлер ишлеп геле. Олагъа, ортакъ къасты
булан газетни гьалиги даражасына етишдиргенлеге, макътав тийишли.


«Ёлдаш» газетни буссагьатгъы вакътиде Интернетден таба охумагъа болагъанлыкъ да ону булан къатнамакъ учун артыкъ онгайлыкълар ярата. «Яшланы дюньясы» да яшлагъа ва яшёрюмлеге оьзлени яратывчулугъун ва пикруларын газетни охувчуларына етишдирмеге имканлыкъ берегени разилик гьислени тувдура. Неге тюгюл, инсангъа яшамакъ учун янгыз аш азыгъы таманлыкъ этмей, жан азыгъы да герек бола. Шолай жан азыкъ бугюнлеге ерли бютюн къумукъ халкъны насигьатчысы, сырдашы болуп гелген «Ёлдаш» газет болуп токътай. Шо саялы мени тенглилериме гьар заман да бизин анадаш газетни бетлеринде чыгъарылагъан макъалаланы охумагъа чакъырыв этемен. Шону булан бирге, гележекде де мен газетден бир де айрылмай охужагъыма инандыраман.Магьамматали Исабеков,


Къарабудагъгентдеги бир номерли орта мактапны 8-нчи класыны охувчусу.