Бабаюрт районда яшёрюмлени форуму оьтгерилген

30 января 2021 в 16:23 91
Бабаюрт районда «Территория добра» деген яшёрюмлени форуму дёртюнчю гезик оьтгерилген. Гезикли форум Дагъыстан АССР къурулгъанлы 100 йыл битегенлик булан байлавлу болгъан.

«Бабаюртну янгылыкълары» билдиреген кюйде, форум район администрацияны яшёрюмлени, маданиятны ва спортну ишлерине къарайгъан бёлюгюню ва Дагъыстанны яшёрюмлерини ишлерине къарайгъан министрлигини сиптечилиги булан оьтгерилген.

Форумну барышында артдагъы йылны ичинде оьзюню актив иши булан айырылгъан вожатыйланы ва яшёрюмлени къурумларыны вакилерин Дагъыстанны яшёрюмлерини ишлерине къарайгъан министрлигини гьюрметлев грамоталары ва багьалы савгъатлар булан савгъатлагъан.

Билдирелеген кюйде, форумну барышында яшёрюмлер булан дёрт тюрлю бёлюкде оланы волонтерлукъ чараларда нечик ортакъчылыкъ этмеге герекни уьстюнде уьйретив дарслар, лекциялар ва тренинглер  оьтгерилген. Шоланы арасында яшёрюмлеге аврувгъа биринчи медицина кёмекни нечик этмеге герекни гьакъында да англатыв берилген.

Форумну ахырында ону ортакъчылары барысы да бирче эсделик суратлар алдыргъанлар.