Йырчы Къазакъгъа аминлик

Йырчы Къазакъгъа аминлик


Пятница, 18.05.2018г. - "ЁЛДАШ".


Газетни бу номеринде шаирибизни гьюрметлев медалы булан савгъатлангъанланы фотогалереясын беребиз (5-нчи сагьифада). Медаль тапшурула башлагъанлы, оьтген 5 йылны ичинде   огъар 31 адам ва къурум лайыкълы болгъан. Шону учун да галереяда медальны 31 лауреатыны сураты бар.


Гьюрметлев медаль булан савгъатлангъанланы арасында халкъыбызны сююмлю халкъ гьаракатчылары (лидерлери) ва чалышывчулары, халкъыбызны гьакъылы, намусу, ойчусу болуп сияси, илму, мадани, тарихи пик­русун уяндыргъан, яратагъан гьакъ герти алимлерибиз, язывчуларыбыз, шаирлерибиз, инчесаниятыбызны черсиз уллу усталары, тыш уьлкелерден (Тюрк дюньясында) болуп да къумукълукъну тарихин, тилин, культурасын ахтарывда ва дюньягъа малим этивде уллу къошуму болгъан илму жамият ва пачалыкъ адамлары савгъатланды.


Булайланы арасында гьали-гьалилерде гечинген аты дюньягъа белгили язывчубуз ва тарихчибиз Мурат Аджи, Къумукъ халкъ гьаракатчысы ва айтылгъан адабият алими Салав Алиев, оьзюню поэзиясында Йырчы Къазакъны яшатгъан шаирибиз Анвар Гьажиев, СССР-ни халкъ артисткасы Барият Муратова, язывчубуз Камал Абуков, халкъбилимчибиз, фольклористибиз, профессор Абдулгьаким Гьажиев, адабиятчы, профессорубуз Абдулкъадир Абдуллатипов, Россияны халкъ артисти Айгум Айгумов, Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева, Йырчы Къазакъны таш эсделигин ясагъан скульптор Гьажиали Сайгьитов, белгили профессорубуз, алимибиз Камил Ханмурзаев, оьзюню илму ишин шаирибизни   яратывчулугъуна багъышлагъан ва билим берив тармакъда чалышагъан Якъут Аселдерова,   Къумукъ халкъны адабиятын ва авуз яратывчулугъун бютюн Тюрк Дюньясына таныш этген тюркиялы профессор Четин Пекажар, шаирибизни асарларын Тюркияда ва Азербайжанда китап этип башлап чыгъаргъан профессор Эрдал Караман, Истанбулда басылып бютюн Тюрк Дюньясына хош хабар яягъан «Есеви» журналны есиси ва редактору Эрдоган Аслыюдже ва олай да нечелер ер алгъан.


Сонггъу йылларда бу савгъатгъа бир нече къурумларыбыз ва маълумат къуралларыбыз да ес болду. Оланы арасында, озокъда, инг биринчилерден Къумукъ милли театрыбыз бар.


Юз йыл бою, булай айтгъанда, савлай бир асру узагъында, миллетибизни инамлы сапар «Ёлдашы» болуп гелеген республика газетибиз, ону булан бирге шо девюрдеги ёлну алгъан чебер сёзчюбюз «Тангчолпан» журналы уллу шаирибизни медалына лайыкълы гёрюлдю. Буланы арасында Агъай Къаплановну атындагъы эргишилерден къурулгъан макътавлу чебер йыр ансамбль де ер алды.


Айрыча эсгермеге тюшеген агьвалатлардан бириси де шудур – бу йылны февраль айында тарихде биринчилей болуп «Ёлдаш» газетибизни ва «Тангчолпан» журналыбызны 100 йыллыкъ юбилейлери ва олагъа къошулуп инкъылап шаирибиз Зайналабит Батырмурзаевни 120 йыллыгъы Тюркияны тахшагьары Анкарада ва Кастамону шагьарында бир де алда болмагъан кюйде байрам шатлыкъ шартларда оьтгерилди.


Бугъар байлавлу болуп ва кёп йыллар боюнда тёкген давамлы загьматы, гёрген чаралары учун Йырчы Къазакъны гьюрметлев медалы Тюрк Дюньясыны гёрмекли чалышывчусу, «ТЮРКСОЙ» къурумуну баш секретары профессор Дюсен Касеиновгъа, Кастамону вилаятыны губернатору Яшар Караденизге ва Кастамону шагьарны башчысы (Администрациясыны башханы) Тахсин Бабашгъа тапшурулду.


Алдагъы гезиклер, белгили болгъаны йимик, Йырчы Къазакъны гьар йыл Магьачкъалада май айны 15-нде ону таш эсделигини алдында оьтгерилеген шаирни шатлыкъ гюнюнде тапшурула эди. Энниден сонг буса   шаирибизни савгъатларын йылны ахырында бу ишге багъышлангъан айры жыйында тапшурма токъташгъанбыз.


Гёрмекли гьаракатчы адамларыбызгъа тапшурулгъан бу медаллар милли шаирибизге аминлигибизни ва гьюрметибизни ачыкъ белгисидир.


Эс этгенсиздир, шаирибизни гьюрметлев медалы булан сагъатлангъанлар барысы да – гьакъыл, билим тармакъны адамлары. Халкъыбызны гележеги де гьакъыл­да, билимде, гьаракатчылыкъда ярышланы алып болажакълар булан байлавлу экенни унутмайыкълар.


Къумукъ халкъны ругьу – Къумукълукъ яшасын!
Къумукъ илму ва маданият къурумну ёлбашчысы,

«Ёлдаш» газетни баш редактору К. Алиев.