Усталыкъ да – уьстюнлюкню кюрчюсю

Ставропол крайны Курской районунда ерлешген Привольный деген юртунда гьалиден къыркъ йыллар алда Дагъыстандан гёчюп гелип яшап турагъан къумукъ агьлюлени кёбюсю эрпелилер. Олар мунда шо узакъ йылланы боюнда малчылыкъ, гьайванчылыкъ, авлакъчылыкъ ишлер булан машгъул болуп, ерли халкълар булан да къыйышып-ярашып дегенлей яшавлукъ этелер. Оланы оьсюп уллу болгъан авлетлерини яшлары да бугюнлерде мунда гьар-тюрлю къуллукълагъа къуршалып, касбуланы башын тутуп чалышалар.

 

Рашит ва Зулайха Лабазановланы татывлу агьлюсюнде тувуп оьсген, ерли школада билим алгъан уланлары Уллубийни ва Умалатны арасында бир йыл тюгюл ёкъ. Агъа-инилер 9 класны охуп битдирген сонг Моздок шагьардагъы аграр-промышленный техникумгъа тюшелер. Уллубий охуп техник-механик касбугъа, Умалат буса автомеханик касбугъа ес болалар. 2016-нчы йыл агъаинилер экиси де бирге асгерде къуллукъ этме чакъырыла ва Ватанны алдындагъы борчларын Зеленокумск шагьардагъы инженер-сапёрланы гьазирлейген асгер бёлюгюнде кютелер.

2017-нчи йыл олар экиси де Моздок шагьардагъы асгер бёлюкде контракт булан къуллукъ этме башлагъанлар. Уллубий эки йылны ичинде дагъы да бир-нече асгер касбуланы уьйрене, 2019-нчу йыл артиллерия дивизионгъа миномётчу болуп чыгъа ва шо асгер савутну наводчиги гьисапда белгилене. 2021-нчи йылда ол Сириядагъы асгер бёлюклерде къуллукъ этме уьч айгъа йибериле.

2022-нчи йылны башлапгъы айларында Уллубий къуллукъ этеген асгер бёлюкню Курск областдагъы полигонгъа чыгъаралар. Арадан онча кёп заман гетмей, булагъа Украина бойдагъы хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этип, Харьков областдагъы шагьарланы, юртланы аманлыгъын къоруп сакъламакъны тапшуралар. Май айны орталарында бир юртну ягъасындагъы агъачлыкъны ичинде орманчыны уьюн эс этип, яхшы тергеп къарагъанда шонда савутлу миллетчилер орунлашгъаны ва тюпден таба намарт ишлерин юрютегени ачыкъ бола.

– Бизин миномёт расчётгъа орманчыны уьюнде орунлашгъан миллетчилени дагъытмакъны тапшурдулар. Сакълыкъ ва усталыкъ булан оьзюбюзге онгайлы болар ерни танглап гьазирлик гёребиз. Тапшурувну тюз кютмеклик миномёт расчётдагъыланы гьарисини бажарывлугъундан гьасил экенни англайбыз. Расчётну наводчиги гьисапда магъа янгылыш болма бирдокъда ярамай.

Гьасили, шо гюн биз орманчыны уьюн болмагъандай дагъытып, тапшурувну кютме болгъаныбызны сонггъа таба разведчиклер айтып билдик. Орманчыны уьюнде бизин асгерлеге къаршы он миллетчи яшыртгъын иш юрютюп тургъаны белгили болду.

Эсгерилген тапшурувну тайышывсуз кюйде яшавгъа чыгъаргъанны гьисапгъа алып, бизин расчётну савгъатлагъа гёрсетгенлер, – деп эсге ала Уллубий башдан гечирген гюнлени.

Иниси Умалат да бир-нече керенлер Украина бойда юрюлеген хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этип тура. Бугюнлерде агъа-инилер Моздокда ерлешген асгер бёлюклеринде къуллукъ этивюн узаталар.

Уллубий Лабазановгъа Россияны оборона минис­трини буйругъу булан 2021-нчи йылны 15-нчи июнунда «Сириядагъы асгер операцияны ортакъчысына» деген, 2022-нчи йыл «Хас асгер гьаракатны ортакъчысы» деген медаллар берилген.

Россия Федерацияны Президенти В.В.Путинни 2023-нчю йыл май айны 24 –нде чыкъгъан Указына гёре  Уллубий Рашитович Лабазанов Жуковну медалы булан да савгъатлангъан.

 

Казим КАЗИМОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля