Сайлавлар болгъанча ишлежек

          Мен маълумат къуралларда «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну башчысыны ишлерин заманлыкъгъа кютюп турагъан Д. Исламов сентябрдеги сайлавлар болгъанча ишин давам этип туражакъ», – деп охугъанда, бек тамаша болдум. Шо районда яшайгъан ва ишлейген къурдашым айтагъан кюйде, Даниял Исламов оьзюню ишин намуслу кютеген адам деп билемен.

 

Бабаюрт район администрацияны жаваплы къуллукъчусу гезикли телефон сёйлевюме булай жавапланды.

–Сен бир зат да эшитмегенмисен? – деп сорап да алды. –Гетген жумада районну башчысыны ишлерин заманлыкъгъа кютмеге деп Магьачкъаладан Абидин Къарчыгъаевни йиберме таклиф этилген деген хабар геле. Ону эшитген районну халкъы разисизлигин билдире. «Единая Россия» деген партияны уьюрлеринден таймагъа деп 600 адам арза язгъан. Шолай да, 15 юртдан 13-сюндеги ерли депутатлар ва шо юртланы башчылары да ишлеринден тайма деп арзалар гьазирлеген. Гьал шолай болгъан буса, юртлардан район жыйынгъа сайлангъан 35 депутатдан 6–7 адам къала болгъан. Шону учун да Дагъыстанны Башчысы Даниял Исламовну сентябр айда оьтгерилежек сайлавлар болгъанча ишинде къойгъан.

Сёз ёругъуна айтсакъ, Даниял Пашаевич Исламов Бабаюрт районну Адилянгыюртунда тувгъан. Ол Аштархандагъы денгиз балыкъчылыкъ техникумну ва Магьачкъаладагъы ёлбашчылыкъ ва финанс (институт управления и финансов) институтну охуп битген. 2016-нчы йылдан берли, Бабаюрт район муниципал къурулувуну башчысыны 1-нчи заместители болуп ишлеген. 2019-нчу йылны май айындан берли, районну башчысыны ишлерин заманлыкъгъа кютюп тура.

Администрацияны къуллукъчусуну сёзлерине гёре, Даниял Исламов аз заманны ичинде халкъны инамлы­гъын къазанма да болгъан. Онда саламатлыкъ булан янаша, оьзденлик ва ишге гьалаллыкъ бар. Шолай адам районгъа бек тарыкъ деп гьисап эте бары да дегенлей халкъ.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ

.