«Магьач-бав» ачылды

Оьтген сонгугюн Тёбен Къазанышда Расул ва Хадижат Сайкумовлар оьзлени хас асгер гьаракатда гечинген уланыны эсделигине салгъан бав ачылды. Шо чарада Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов ва Россияны Оборона министерлигини вакили Вячеслав Калинин ортакъчылыкъ этдилер.

Бу бавда хас асгер гьаракатда халкъланы аманлыгъын сакълап жанларын бергенлени эсделигине тереклер орнатылгъан.  Бавгъа гелегенлер кёп, олар учун артдагъы заманда онгайлыкълар да этилинген. Сергей Меликовну тапшурувуна гёре шолай бавлар 33 муниципал къурулувларда да ачылгъан.

– «Эсделикни бавлары» бизин бирлигибизни, бир-биревге бавурлугъубузну  ва инамлыгъыбызны гёрсете. Биз бугюн къоччакъ уланларыбызны игитликлери булан оьктембиз. 1941-нчи йылда немислеге къаршы тургъан уллаталарыбыз йимик, гьалиги наслулар да оьзлеге тюшген борч­ну намуслу кютелер, – деди С.Меликов.

Чарада ортакъчылыкъ этген ерли школаланы яшлары да игитлени гьакъында шиърулар охудулар.

Г.  БЕК.