Намарт хыяллы террорчулагъа – ер ёкъ

Бугюнлерде 14 тюрлю  тиллерде сёйлейген ерли халкълар бир-бири булан къатнап, парахатлыкъда ва татывлукъда яшайгъанын гётерип болмай, Дагъыстандагъы гьалны оьрчюкдюрюп, къайгъы-балагьлагъа тарытып,  бирден-бир къыставуллу этип гёрсетмекни бир-нече себеплери бар. Республикадагъы яшавлукъ шартлар яхшылашып, экономика гьал оьсе барагъаны хыйлыланы кепине гелмей. Ондан къайры да, олар дагъыстанлылар гьар къачан да  оьзлени татывлулукъда, татлиликде, бир-биревге абурсый, гьюрмет этип яшап болагъанын гертилеп гелгенин унута буса ярай.

Артдагъы йыллар Дагъыстангъа савлай уллу уьлкебизден ва тышдан гелеген туристлени санаву да шексиз кюйде артып тербей. Оьтгерилген жинаятчылыкъ ишлени яшавгъа чыгъарып, халкъны арасына татывсузлукъ салма, оьчлюк тувдурма белсенген намарт къастлы террорчуланы республиканы экомикасыны оьсювюне чатакъ салып токътатмакъ учун къурагъан планлары бир заманда да якълав тапмажагъын оьзлер  билмеге герек эдилер. О жинаятчы-террорчуланы намарт ишлери янгыз оьзлени ва оланы артында токътагъан душманланы къара юзлерин ачса тюгюл, бир тюрлю гьасилге де гелтирмежек.

Террорчуланы ким-ким де гётерип болмасдай намарт хыялларын бизин Дагъыстанны халкълары бир тавушдан айыплай, бирден-бир дос ва ювукъ болуп, биригип, сыкълашып иш юрютмеге борчлу болалар. Гертиден де, бизин ярыкъ, эркин ва  парахат яшавубузда юреклеринде намарт хыяллары булан иш тутма къарайгъанлагъа ер ёкъ.

 

У. ХАНМУРЗАЕВ:

Буйнакск район администрацияны башчысы.