Ишсизликге айрыча тергев этилди

Гьар йылны ахырында Дагъыстанны министерликлерини, оьзге къурумларыны  ёлбашчылары оьзлер этген  ишлени натижаларын чыгъа-рагъаны адатгъа айланып къалгъан. Алдагъы гюнлерде де шогъар байлавлу  газетлени, журналланы, радио-телевидениени журналистлерин жыйып, республикада загьмат ва яшавлукъ шартланы оьсювюню министри Мурат Казиев  прес-конференция оьтгерди.

Ол оьзюню сёйлевюнде айрыча ишсизликни масъаласына тергев этди демеге ярай.

 

– Бу йыл биз ишсизлеге ерлер этмек муратда 2 къайдада  Бютюнроссия ярмаркюлер оьтгердик. Шоланы  2-де тиретинде  5 минг адам ортакъчылыкъ этди. Шо чараны дазуларында бизге 666 ишсиз турагъан адамны загьматгъа къуршамагъа бажарылды. Шолай гьаракатланы пайдасындан республикадагъы 12 процентге чыкъгъан ишсизликни декабр айгъа 11 процентге ерли тёбен тюшюрмеге имканлыкъ болду.

Бу йыл 20 мингге ювукъ адамгъа биз  иш тапмакъ учун   болагъан кёмегибизни этдик. Олай да, 1,4 минг ватандашыбыз республикадан тышгъа чыгъып  гьар тюрлю ишлеге тюшгенлер.

Дагъыстанны загьмат ва яшавлукъ шартларыны министри Мурат Казиев  оьзюню сёйлевюнде 2023-нчю йылда «Содействие занятости населения» деген республика программаны талапларын кютмеге гьаракат этген. Шогъар гёре, 27  идарагъа заманлыкъгъа 821 адамны ишге тартмакъ учун 56,1 миллионну къадарында субсидия акъча  гёрсетген. Сонг да, бу министерликни къасты  булан бошуна турагъанлагъа не буса да бир ишни башын тутмагъа кёмек этмек учун 586 ярмаркю оьтгерген. Шону яхшылыгъындан  2, 2 минг адам иш тапгъан.

– Бу йыл бизин министерликден яшавлукъ дыгъа­ланы кюрчюсюнде аз къазанчы булангъы  6 минг 506 ватандашгъа яшавлукъ гьалларын къолайлашдырмакъ учун пачалыкъ якълав программагъа гёре 1 миллиард харж гёрсетилди. Яшавлукъ дыгъарлар булан байлавлу бир нече агъымыбыз  бар: иш излев, къыйынлы яшав гьаллардагъылагъа кёмек этив, онгача далапчылыкъны оьс­дюрмек муратда дыгъаргъа гёре 300 минг манатгъа ерли харж гёрсетив. Гелеген йылда да шо программа узатылажакъ, тек техника якъдан бир-бир алмашынывлар болажакъ.

Мурат Казиев журналистлени соравларына жаваплар бере туруп, рагьмулукъ фондланы чалышыву гьакъда да эсгерди. Шонда бу йыл язда къурулгъан «Ватанны якълавчулары» деген фондну гьакъында да айтылды.  Шону аслу мурады – хас асгер гьаракатны ортакъчыларына бары якъдан кёмек этмек, оланы агьлюлерин де якъламакъ.

Ондан къайры, Сергей Меликовну таклифи булан Украина бойда жан бергенлени де, Ватан борчун кютегенлени де  агьлюлерине харж якъдан якъламакъ учун къурулгъан «Биз бирчебиз» деген фондну гьаракаты гьакъда да айтды. Шо фонд оьзгелери булан бирге Хумторкъали районгъа гиреген  Къараманда заправкада болгъан атылтывда зараллангъанлагъа да рагьму лукъ кёмегин этген.

– Биз шонда къыйын гёргенлени, къайгъыгъа тарыгъанланы  документлерин жыйып, малматагьы зараллангъанлагъа, огъарбугъар ремонт этмеге харжлар тёледик. Бизин кёмегибизге бир нече рагьмулукъ фондлар да къошулду.

Сонг да, оьзге ведомстволар булан бирче къошулуп, гьайын этип,  Палестинадан къачып гелген 45 адам Россияны паспортларын алдылар. Биз оланы арив шартлары булангъы ерлеге ерлешдирдик. Олагъа гюнде 3 керен аш да бериле. Бу рагьмулу ишлеге фондлар да къошулгъан. Паспортлар алгъанлар енгилликлерден пайдаланма болагъандан къайры, энниден сонг  ишлер  талап этмеге де бола,–деп тамамлады сёйлевюн министр.

 

Паху ГЬАЙБУЛЛАЕВА.

СУРАТДА: прес-конференцияны вакътиси.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля