Ерли гьакимлик къурумлагъа тергев арта

Алдагъы гюнлерде Москва шагьарда «Гиччи Ватан – Россияны гючю» деген муниципал къурулувларыны Бютюнроссия форуму оьзюню ишин тамамлады. Ачыкълашдырып айтгъанда, биринчилей болуп юрюлеген шо гьаракат январ айны 15-нден 16-сына ерли узатылды.

 

Демек, оьзлерде  бир-нече юз адам тюгюл яшамайгъан гиччи отарланы, юртланы ва миллионлар булан адамлар яшайгъан инг уллу шагьарланы ерли гьакимлик къурумларыны ёлбашчылары шо агьамиятлы агьвалатгъа къуршалды. Россияны Президенти Владимир Путинни янындан якълав тапгъан Ерли гьакимлик къурумларыны Бютюнроссия бирлешивюню сиптечилиги булан оьтгерилген форумну ишинде бизин республикадан 200-ден артыкъ муниципал къурулувларыны ёлбашчылары ортакъчылыкъ этди.

Бир де къопдурувсуз айтгъанда, умуми кюйде алгъанда, 7 минг 500-ден де артыкъ адамны жыйгъан форум ерли гьакимлик къурумланы ёлбашчы-ларына федерал министерликлерини ва ведомстволарыны жаваплы къуллукъчулары, олай да гьар тюрлю тармакъларда чалышагъан савлай уьлкеде танывлу касбучулар булан къатнамагъа, оьзлер ёлбашчылыкъ этеген муниципал къурулувланы оьсювюн болдурувну айланасында пикру алышдырмагъа имканлыкъ берилди. Айрыча алгъанда, гьар тармакъны оьсювюн болдурмакъ учун акъча маяланы къуршавну ёллары гьакъында айтылды. Шондан къайры да, олагъа сынав алышдырмагъа шартлар да яратды.

Оьтгерилген форумну гюнлюк низамында белгиленген  аслу гьаракатлар ВДНХ-да «Россия» деген халкъара выставка-форумну оьлчевюнде юрюлдю.  Шо гьакъда айта туруп, «Гюч адамларда», «Гюч мердешлерде», «Гюч оьсювде» деген пикру алышдырывлар айра да жанлы юрюлгенин эсгермеге тюше.

Шо форумну ишинде Россияны Президенти Владимир Путин де ортакъчылыкъ этди. Ол оьзюню сёйлевюнде бир йыл алъякъда  токъташ-дырылгъан «Гьакъ кюйде къуллукъ этив» савгъатгъа лайыкълы болгъанланы къутлады. Эсгерилген  савгъат айры-айры шагьарларда ва  юртларда артгъа салма тюшмейген агьамиятлы масъалаланы уьстюнлю кюйде  чечивде, шоларда халкъ учун  бир тюрлю онгайлыкълар болдурувда аслам къошум этген муниципал къурулувланы жаваплы къуллукъчуларына тапшурула-гъаны гьакъда айта туруп, ерли гьакимлик къурумланы жаваплы къуллукъ-чулары адамланы къыйынына-тынчына тергевлю янашмагъа тюшегенин ташдырды. Неге тюгюл, оьзлеге  борч этилип тапшурулгъан къуллукълагъа  оланы янашывундан халкъны гьар гюнлюк яшавуну сан яны туврадан-тувра гьасил бола.  Шо саялы  гетген йылдан тутуп ерли гьакимлик къурумланы ишин яхшылашдырывгъа, олай да жаваплы къуллукъчуланы  касбу бажа-рывлугъун камиллешдиривге таман даражада  тергев берилип тура.

Форумну ортакъчыланы да оьтгерилген гьаракатгъа яхшы къыймат берип сёйлей. Шолай, Къаягент районну гьакимбашы Магьаммат Элдер-хановну сёзлерине гёре, бизин республиканы атындан ортакъчылыкъ этген делегациягъа къуршалгъанлар форумну бары да дегенлей гьаракатларында ортакъчылыкъ этген. Савлай уьлке учун къыйын шартлар тувулунгъан заманда оьтгерилген  муниципал къурулувланы Бютюнроссия форуму алгъа талпынагъанланы бирикдиреген  белги болуп токътагъан.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля