Баракалла кагъызлар тапшурулду

Артдагъы гюнлерде Бабаюрт район администрацияда районну башчысы Даниял Исламов Украина бойдагъы хас дав гьаракатда ортакъчылыкъ этеген бизин районлу яшлагъа оьзлени аямай, яшавун къоркъунчлукъгъа салып, рагьмулукъ кёмегин етишдиргени саялы, атышыв ротаны командиринден гелген баракалла кагъызланы тапшурду.

 

«Мен бу ишде ортакъчылыкъ этгенлеге гьакъ юрекден баракалла билдирмеге сюемен. Савлай районну халкъы шо рагьмулу ишге оьз къошумун этдилер. Бугюн биз айрыча атларын эсгермеге сюеген яшлар буса, гьар посылканы тартымайлы дав юрюлеген ерге, Ватанын якълайгъан боецлени асгер бёлюклерине етишдиргенлер. Олар этген бу къыйматлы иш миллитчилереден уьст геливге де къошумлукъ этежек»,– деди Д. Исламов.

Ондан къайры да, ол эсгерген кюйде, олар яшавуна къоркъунчлукъ тувулунса да, гьар посылканы асгерчилеге етишдирип, уьягьлю ожагъыны исивюн сезме имканлыкъ болдургъанлар.

Районну башчысы Даниял Исламов атышывчу ротаны командири А. Мосуновдан гелген атындан гелген Баракалла кагъызланы тапшурду.  Шолагъа  етишдирген рагьмулукъ кёмеги ва асгерчилени ругьландыргъаны саялы «Бабаюртну янгылыкълары» деген район газетни баш редактору Герейхан Гьажиев, район администрацияны яшёрюмлеге, спортгъа ва культурагъа къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы Арслан Далгьатов,  волонтёрлар Алберт Хасболатов ва Ислам Исламов макътавгъа лайыкълы болдулар.

«Биз район газетни гьар номеринде дегенлей дав йылларда бизин ата-бабаларыбызны тылда тёкген къайратлы загьматы гьакъда газетде чыкъгъан макъалаланы къайтара районлуланы тергевюне беребиз. Шо йылларда гьар бюртюк ашын олар, оьзлер ач экенге де къарамай, фронтгъа бакъдыргъанлар, уьстюнлюкге оьз къошумун этгенлер. Бугюн де районну гьар ватандашы гезикли уьстюнлюгюбюзню ювукълашдырмакъ учун гьаракат эте. Оланы шо къайратлы загьматы хайырлы болажакъгъа инанаман. Биз буса районну халкъыны рагьмулу ишин боецлеге етишдирдик», – деди Герейхан Гьажиев.

Ери гелгенде, Бабаюрт районну халкъыны рагьмулу кёмеги бу йылны февраль айыны ахырында  Россия Федерацияны янгы къошулгъан регионларын украиналы миллетчилерден якълавда Запорожск областда асгер борчун кютеген районлуларыбызгъа етишдирилгенни эсгерме сюебиз.

 

Бизин мухбирибиз.

СУРАТДА: савгъатлар тапшурулагъан вакъти.