Оьз къошумун этелер

Бугюнлерде Украина бойда юрюлюп турагъан хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген къоччакъ уланларыбызгъа кёмек къолун узатагъанлар аз тюгюл. Айтагъаным, оланы ругьун гётермек учун бютюн халкъ оланы сёз булан да, иш булан да якъламагъа белсенген.

 

Ачыкълашдырып айтгъанда, бизин уьлкеде «Окопная свеча» деген гьаракат оьтгериле. Бу пайдалы ва герекли гьаракатгъа уьлкеде кёп санавда адамлар къуршалгъан. Окоп майчыракълар янгыз къарангыда ярыкъ этип къоймай, ону отунда солдатлар аш-сув исси эте, сув опуракъларын ва аякъгийимин къурута. Ону иссилиги солдатланы сувукъ аязлардан сакълай десек де ялгъан болмас.

Шону гёз алгъа тутуп, тамазатёбели къатынлар да оьзлени сиптечилиги булан уьстюнлюкню гюнюн ювукълашдырмакъ учун къолундан гелеген кёмегин эте. Ачыкъ этип айтгъанда, юртлу къатынлар Гюлгьанат Ашимова  ва Гьубайдат Аталикова хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген къоччакъ уланларыбызгъа лап да герекли окопланы ярыкъ этеген майчыракълар гьазирлей. Солдатлагъа майчыракълар герек дегенин эшитгендокъ, олар шоссагьат бу пайдалы ишге гиришген. Эки де къатын майчыракълар гьазирлеп, ящиклер булан Украина бойдагъы солдатлагъа йибере.

Бу ишде школаны муаллими Элдар Межитов ва юртну участка инспектору Руслан Аталиков олагъа кёмек къолун узаталар. Бу эки де улан юртлулар гелтирген къалай къутукъланы тазалап, къолламагъа гьазир этип берелер.

Гюлгьанат ва Гьубайдат гьазирлеген къутукълагъа парафин къуюп,  ящиклеге тёшей.

– Гьар адам, гьар ватандаш, оьзюн Ватанны патриоту деп санай буса, бу четим заманларда къолундан гелеген кёмегин этмеге герек, – дей Гьубайдат Аталикова. – Бизин уланлар къышда – сувукъ, язда исси деп къарамайлы, окопларда бизин парахатлыгъыбызны ва эркинлигибизни сакълай.

Арекден къарап турмагъа болмайгъан Гьубайдат ва Гюлгьанат къолубуздан гелеген кёмекни этейик деп ишге гиришген. Юртлулар да оланы гьаракатын якълап, гезиги гелгенде харж булан, темир къутукълар булан тамъин эте.

Мисал учун, оьтген гюнлерде Альбина Аттутарова дорба булан темир къутукълар алып гелген. Ону уланы Али Аттутаров Россияны Савутлу Гючлери булан дыгъар байлап, бугюнлерде Украина бойда бизин дазуланы миллетчилерден  къоруп сакълай. Зулгьужат Къадырова да харж булан кёмек этген. Ону уланы Эсболат Ханакъаев Авдеевка бойда асгер тапшурувун кютегенде игит кюйде жан берген.

Бу бек тарыкъ ва пайдалы ишге юртлу къатынлар Салигьат Къайырбекова, Загьра Мажитова ва кёп оьзгелери къуршалгъан.

Гьубайдат Аталиковагъа ва Гюлгьанат Ашимовагъа юртну халкъы оланы пайдалы ва герекли ишлери учун баракалла сёзлер айта ва разилигин билдире. Юртларда булай асил тиштайпаларыбыз, фронтда къоччакъ уланларыбыз бар болгъан сонг, бизин халкъны, бизин зор уьлкени енгип бирев де утмагъа болмажакъ.

 

Бэлла ГЬАЖИГЕЛДИЕВА,

Россияны журналистлерини союзуну члени.