Аламатлыкъны ери

Къаягент районну табиат аривлюгюн толумлашдырагъан Аччы (Папас) кёлюбюзню гьакъында «Ёлдашны» ва оьзге газетлени бетлеринде кёп керенлер язылгъан. Бугюн кёлюбюз ва ону айланасы ял алывну ерлерине айлангъан, ял алма гелегенлени кёплерин тамашагъа къалдыра. Аламатланы бириси мунда гелеген къушланы ери болуп токътайгъанлыкъ бола.

Хас къурумлар билдирегени йимик, кёлге ва ону айланасындагъы ерлеге гьар йыл язбашда миллионлар булан къушлар гелелер. Алимлени айтывуна гёре, мунда къушланы 263 журалары къона. Шоланы 116-сы оьзлени санавун артдыралар. Оланы кёплери сувда юзеген къушлар.

Озокъда, табиатдагъы бу аривлюкню гёрген гьар адам ону бир заманда да унутмажакъ, даим эсинде сакълажакъ. Мен ойлайгъан кюйде, бизге бу Аллагь берген аривлюкню  тас этмеге тюшмей. Бола туруп, мунда охувчу яшланы гелтирмеге тарыкъ. Бу ерлеге «табиатны музейи» деп айтмагъа да ярай. Тек артдагъы йылларда юрюлеген денгиз бойдагъы ял алывну ерлери, оланы ёрукъсуз пайлав аривлюкню ёкъ этмеге имканлы. Шону учун, тийишли пачалыкъ, муниципал къурумлар бу ерлени дазуларын чалтлыкъда онгармагъа герек. Айсенилик, аста айланыш бизин «къурдашларыбыз» гьисапланагъан къушлар учун уллу къоркъунчлукъ болуп токътажакъ.

 

Магьамматрасул ИБРАГЬИМОВ,

Къаягент район.