«Россияны  школа язбашы»

Бугюнлерде Ставрополь шагьарда «Россияны  школа язбашы»  деген  Бютюнроссия  фестиваль оьтгерилген. Бизин уьлкени бары да  дегенлей регионларындан гелген  оьрюм чагъындагъы яшланы къуршайгъан экинчилей юрюлеген шо фестивальда бизин якълылар да ортакъчылыкъ этген.

Ачыкълашдырып айтгъанда, «Алдынлыланы гьаракаты» деген   жамият бирлешивюню бизин республикада иш гёреген бёлюгюню атындан эсгерилген фестивальда Кёстекдеги орта школаны 8-нчи класыны охувчу къызы Азиза Гереева ортакъчылыкъ этген. Шо гьакъда Хасавюрт районну Telegram-каналында айтыла. Фестивальны оьтгеривде  Ставрополь крайны гьукуматыны, «Алдынлыланы гьаракаты» деген жамият бирлешивю, олай да «Россияны жагьиллерини союзу» сиптечилик гёрсетгенин айрыча эсгермеге тюше.