… билетлер тапшурулгъанДагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов алдындагъы гюн, Дагъыстан пачалыкъ университетни табилигиндеги юрист институтуна барып, магистратурасына охума тюшгенлеге студент билетлер тапшургъан.

 


Шо шатлыкъларда ону булан бирге Дагъыстанны Халкъ Жыйыныны Председателини заместители Е.Ельник, депутатлардан Б.Булатов, А.Мирзабалаев, М.Рабаданов ортакъчылыкъ этгенлер.


Бу ишге багъышлангъан жыйынны ача туруп, юрист институтуну директору Шихтимир Магьамматов охув йыл башлангъаны булан студентлени алимлик советни атындан къутлап сёйлеген ва бу йыл университетге 90 йыл битегенни, о савлай уьлкедеги оьр охув ожакъланы лап тезгилерини бириси экенни айрыча маъна берип эсгерген.


Мунда аян этилгени йимик, университетни юрист институту республикабызны пачалыкъ гьакимликни идаралары булан ва айрокъда Халкъ Жыйыны булан кёпден берли тыгъыс байлавлукъ тута, институтну студентлери оьз гезигинде Халкъ Жыйынында иш сынавгъа тюшюне (практика).


Оьзюню сёйлевюнде Хизри Исаевич гьакимиятгъа ва жамиятгъа мугькам билимлери булангъы юрист касбучулар бек герекли экенни айрыча эсгерди. Законланы проектлерин (гёлемлерин) гьазирлеп онгарывда оьзлер булан тыгъыс къатнап чалышагъаны саялы, бу оьр охув ожакъны дарс беривчюлерине, университетни ректору М.Рабадановгъа ва шогъар табиъ институтну директору Ш.Магьамматовгъа баракалла билдирген. Сонг Х.Шихсайитов янгы тюшген охувчуланы къутлагъан, олагъа студент билетлер тапшуруп, оьрлюклер ёрагъан.

Бизин мухбирибиз.