Гьалал ишлейгенлени гьакимият якълажакъДагъыстан Республиканы Башчысыны ва Гьукуматыны администрациясыны прес-къуллугъу билдирегенге гёре, алдындагъы гюн Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев, ягъарлыкъ-май материалланы увакълап сатагъан тармагъындан республиканы топлама (консалидированный) бюджетине тюшеген налог акъчаланы къолай этивге тиеген масъалагъа къарамакъ учун, генгеш оьтгерген.

 


– Алыш-беришчилик булан машгъул тайпалар булан гьакимиятны гьакълашагъан кююню кёп агьамияты бар, – деди республиканы баш гьакими. Гьалиги дюнья гьаллар чалт оьсегенни ва болуп турагъан гьаракатны артындан етишип юрюме белсенме герекни уллу маънасы барны да англатды ол.


Гьакълашып чалышывну бир жанлы мисалы гьисапда Дагъыс­танны Башчысы автозаправкаланы есилери булан тыгъыс иш аралыкъ гёрюлгенин исбат этди. Шону натижасында республиканы бюджетине тюшеген налог акъчалар бир къадар артгъан. Республиканы Башчысы берген маълуматлагъа гёре, шо харжланы яхшылыгъындан адамлар яшавлукъ этеген ерлени безеп онгармагъа, ёлланы ярашдырмагъа, ватандашланы сув булан таъмин этивню хыйлы яхшылашдырмагъа бажарылгъан. Бу ишде автозаправкаланы есилери къазанчын яшырмай, тийишли налог гьакъланы тёлеме башлагъаны хайыр берген. Ол дагъы да эсгергени йимик, шону булан бирче эсгиленип битген, арчылмас аврув йимик болуп къалгъан бир-бир масъалаланы тюзевлю этип чечмек учун таъсир этивню, адиллик ёлунда къысас беривню гьалиги замангъы чараларын да къоллама тюше.


Гьакъыкъат гьасиллеге тие туруп, В.Васильев ишлеп турагъан 723 заправка налоглагъа къарайгъан къурумларда гьисапгъа алынгъанны, бу йылны 8 айыны ичинде шолар 177,3 миллион манатны къадарында налоглар ва страховой гьакълар тёлегенни, шо да 2018-нчи йылны шу вакътисинде болгъанындан эсе 44 процентге кёп экенни эсгерди.


– Ягъарлыкъ-май материаллар сатагъан заправкаларда низам, шартлар шайлы кюйде ёрукъгъа гелтирилген. Гьакимият бу авур ишни ёрукълу юрютмеге тавакал этгенлер учун чалышма онгайлы шартлар яратмагъа герек. Бу гележекни ёлу: закон булан якъланажакъ алыш-беришчини ёлу, актив къастын бошама къоймай юрютеген ватандашны борчу, гьасиликалам, оьзюнден сонггъу авлетлерине мал-матагь, мюлк къоягъан гьайлы аталаны ёлу…


Билгенигизни сюемен, ким закон ёлунда иш къуруп гьаракат этсе, гьар тюрлю тонавлардан, «даш-баш» беривден ва ким эсе биревлени къысасларындан нечакъы да бек якъланажакъ, – деди Владимир Васильев.

 

Бизин маълумат.