Багъыйлы шартлар яратыла«Билим берив» деген агьамиятлы проектни оьлчевюнде бизин уьлкеде «Оьсювню отавлары» деген программа яшавгъа чы­гъарыла. Ачыкълашдырып айтгъанда, эсгерилеген шо программагъа сентябр айны 24-нде Россияны 50 регионунда иш гёреген 2050 орта школада «Технология», «ОБЖ» ва «Информатика» предметлерден хас кабинетлер ачылып, пайдаландырывгъа берилди. Гьалиги талаплагъа жавап береген кюйде ясандырылгъан кабинетлерде алдынлы алатланы ва къуралланы къоллап, охувчулагъа оьзлени билимлерин артдырмагъа къошум шартлар яратылды.

 


Шо агьвалатгъа багъышлангъан шатлы гьаракат эсгерилген программагъа къуршалгъан Уллубийавул юртдагъы орта школада да оьтгерилди. Школаны муаллимлери ва охувчулары булан бирче ДР-ни А. Тахо-Години атындагъы педагогика илму-ахтарыв институтну баш илму къуллукъчусу Асли Амаева, Уллубийавул юртну башчысыны заместители Гьизбулла Арсланалиев, оьзге юртлулар шону барышында ортакъчылыгъын болдурду.


Юрт школаны ёлбашчысы Муъминат Умаевагъа оьзюню сёйлевюнде «Оьсювню отавлары» деген хас программаны гесимлери гьакъда жыйылгъанлагъа баянлыкъ берди. Шондан сонг Асли Амаева, Гьизбулла Арсланалиев ва кёп оьзгелер оьзлени сёйлевлеринде торайып гелеген яш наслугъа алдынлы технология къуралланы тюзевлю къолламакъны, олай да билимин мекенли камиллешдирмекни ёрады. Ондан къайры да, школаны 5-нчи ва 8-нчи класларыны охувчулары билим алывгъа багъышлангъан, компьютерни ва Интернетни гьакъында язылгъан шиъруланы гёнгюнден охудулар.


Оьтгерилген шатлы агьвалатны ахырында шону ортакъчыларына школада къурашдырылгъан янгы кабинетлеге гирип къарамагъа имканлыкъ берилди.

 


Багьавутдин САМАТОВ.

Къарабудагъгент район.