Асгерге чакъырыв башлангъан

      Савлай уьлкени оьлчевюнде, апрель айны 1-ден тутуп, бу йыл язбашгъы асгерге чакъырыв башлангъан. Эсгерилген шо агьамиятлы агьвалат 106 гюнню боюнда узатылып, июль айны 15-нде тамамланажакъ. ДР-ни военный комиссары Дайитбег Мустапаев апрель айны 5-нде оьтгерилген прес-конференцияда республиканы маълумат къураллларыны мухбирлерине шо гьакъда билдирди.


Ону сёзлерине гёре, асгер къуллукъгъа чакъырыв башлангъанына байлавлу болуп Дагъыстанны Башчысы Владимир Васильев хас къараргъа къол салгъан. Шо къарарда республиканы шагьарларында ва районларында яш уланланы асгерге чакъырыв булан машгъул болагъан къурумлары кютмеге тюшеген борчлары белгиленген. Шону булан бирге шоланы иш ёругъу мекенлешдирилген. Асгерге чакъырылагъан уланлар жыйылагъан республика пунктунда, олай да районларда ва шагьарларда къуллукъ этмеге гетегенлеге берилеген опуракъ ва ашамлыкъ маллар таман чакъы къадарда болдурулгъан.


Бу йыл язбашгъы асгерге чакъырывну барышында, умуми кюйде алгъанда, бизин республикадан уькени Савутлу Гючлерине ва закон булан асгер къуллукъ гёз алгъа тутулагъан министерликлеге ва ведомстволагъа уьч минг адам йиберилежек. Шо буса гетген йыл булан тенглешдиргенде эки керенге кёп болуп токътай. Оьр охув ожакъланы битдирип чыкъгъан оьзлени диплом ишлерин уьстюнлю кюйде якълагъан жагьил уланланы асгерге чакъырыв август айны 31-и болгъунчагъа артгъа теберилежек.


Асгерге чакъырыв булан машгъул болагъан комиссиялардан 70 мингге ювукъ адам оьтежек деп къаравуллана. Бизин республиканы шагьарларында ва районларында шо комиссиялар бугюнлерде иш башлагъан ва муратгъа къыйышывлу гьаракатын уьстюнлю кюйде давам этип тура. Буссагьатгъы вакътиге шоланы къасты булан асгерге йиберилежек бир мингге ювукъ яш улан танглангъан. Тек савлугъу осал, олай да ичкичиликге тарыгъан, наркотиклени къоллайгъан, экстремист уюрлеге къуршалгъан яш уланланы асгерге чакъырыв гери урула.


ДР-ни военный комиссары Д. Мустапаев эсгерген кюйде, гьар тюрлю, айрыча айтгъанда, машин гьайдавчуну, фельдшерни, слесарны касбусуна ес болгъан яш уланланы асгерде къуллукъ этмеге йиберивге айрыча тергев берилежек. Дагъыстандан асгерге чакъырылгъанлар бизин уьлкени дёрт де военный округунда ва Темиркъазыкъ флотда къуллукъ этежек. Бу йыл асгер къуллугъун кютмеге башлап йиберилегенлер апрель айны 17-синде ёлгъа чыгъажакъ деп гёз алгъа тутула.


Артдагъы вакътиде асгер къуллукъну кютювге байлавлу законлагъа бир тюрлю алмашынывлар этилген. Шолагъа гёре хас охув ожакъланы битдирип, оьр охув ожакълагъа тюшгенлер охувларын тамамлап чыкъгъынчагъа оланы асгер къуллукъгъа чакъырыв болжаллары артгъа теберилежек. Шондан къайры да, бир ерде гьисапгъа алынып, башгъа ерде яшайгъанлар оьзлер яшайгъан ерде гьисапгъа алынып чакъырылмагъа бола. Борчлу къуллугъун кютмегенлеге де гьали энниден сонг асгерге бармагъа дыгъар байламагъа имканлыкъ бериле. Буссагьатгъы вакътиде бизин республикада 4 мингге ювукъ адам асгер къуллугъун кютювден баш къачыра.