Гьаракатын кемитмей

Гьаракатын кемитмей

Бабаюртда ерли ад­ми­нист­рацияны башчысы бу­лан лакъыр этип турагъанда, бир эсли гиши гирип гелип мени булан сорашды. Тюзю, мен ону гьазирине танымадым. «Таныш бол, бизде районну ветеранларыны къурумуну председатели», – деди юрт администрацияны башчысы. Сонг къарайман, бир вакъти шаир Бадрутдин булан да тыгъыс дос аралыкълар юрютген бабаюртлу Адилхан Шамшитов экен. Мен де ону о заманларда Магьачкъалагъа кёп геле туруп таный эдим.

 

– Не ишлер булан машгъул болуп турасыз дагъы буссагьатгъы вакъти? – деп сорайман Адилхангъа.


– Биз Уллу Ватан давда бизин уьлке къазангъан зор Уьстюнлюкню 75 йыллыгъын­ белгилеме деп онгарылып турабыз. Монумент-эсделик гьазирлеме сюе­биз. Давдан къайт­магъан­лар айрыча, къайт­­гъанлар айрыча эсгерилежек онда, – дей ол.


Ветеранланы къурумуну председатели англатгъан кюйде, оланы ишлерини юрюшлери токъталмай. Эки мингге ювукъ адам къуршалгъан къурумгъа. къуршалгъанлар – Уллу Ватан давдан къайтмагъан­лардан къалгъан къатынгишилер, тылда ишлегенлер, Афгъанистан ва олагъа оша­гъан оьзге дав агьвалатланы ортакъчылары, загь­матны ветеранлары.


Адилхан Шамшитовдан мен англагъан кюйде, ветеранлагъа этме кёп иш бар. Инг аслусу – олар оьзге къурумлагъа да уьлгюлю таъсир этип бажарагъаны.


Бири-бирини яхшысына, Аллагь гёрсетмесин, яманына табылып, къарт болсакъ да, къажымасбыз деп гьаракат юрютеген жамият къурум нечик айланышларда да халкъ учун пайдалы экенине шек ёкъ.