Тутумлу харжлав тас этивлерден къоруй

Тутумлу харжлав тас этивлерден къоруй       Экономия этивню халкъара гюню 1924-нчю йылдан тутуп оьтгериле. Шо йыл октябр айны 27-нде Италияны Милан деген шагьарында аманат банкланы 1-нчи халкъара конгрессинде 29 пачалыкъны вакиллери бирлешип-гьакълашып топлангъан харжланы жыйымын къоруп сакълайгъан къурумланы гьюрметине халкъара гюню токъташдырыла.


Озокъда, бир башлап Экономия этивню халкъара гюню токъташдырылагъанда, ону сиптечилерини аслу мурады аманат банкларда топлангъан харжланы къорувну байрамы гьисапда белгилене. Арадан заман гете туруп, эсгерилген байрамны оьтгеривде башгъа-башгъа муратлар да гьисапгъа алына.


Демек, жамиятда ва табиатда тутумлукъ болсун учун адамланы мал-матагьгъа, савлугъуна ва оьзге байлыкъларына бакъгъан якъда тутумлу янашыву болма тюшегени гьакъда да арагъа гьар тюрлю пикру­лар, ойлар чы­гъарыла. Не­ге тюгюл, адам оьзюню мал-ма­тагьын зарал­гъа тарытмай къоруп сакъласа, харж­лары экономия этилсе, табии бай­лыкъларыбыз къорулуп тас этивлеге тарымаса, шо табиат ва жамият учун хайыргъа токътайгъаны гьакъ. Муна шо саялы да 1989 - нчу йылда Бирлешген Миллетлени Къурумуну Баш Ассамблеясыны токъташдырывуна гёре октябрни 31-нчи гюню халкъара байрам гьисапда оьтгерилмеге башлай.


Тюзю, артдагъы йылларда шо байрам алда йимик савлай дюнья оьлчевюнде ва бизин уьлкебизде генг кюйде оьтгерилмейгени разисизликни тувдурмай болмай. Буса да, шо гюн европа пачалыкъларыны охув ожакъларында экономия этивде тутумлукъну пайдаландырывгъа байлавлу хас дарслар оьтгериле. Шолайлыкъда, оьсюп гелеген яш наслугъа яшавлукъда экономия этивню, мал-матагьны, табиатны ва оьзге тюрлю байлыкъланы къоруп сакълавну гьислери сингдириле.