Конституция – пачалыкъны Аслу Закону

Конституция – пачалыкъны Аслу Закону

Россияны Конституциясыны гюню – 12-нчи декабр – пачалыкъны инг аслу эсделик тархларыны бириси ва гьар йыл оьтгерилеген агьамиятлы агьвалат. Шо гюн, 1993-нчю йыл, халкъны тавуш беривю булан бизин уьлкеде Россия Федерациясыны Конституциясы къабул этилген.


Конституциясы ёкъ пачалыкъ болмай. РСФСР-ни де шолай аслу пачалыкъ Закону 1918-нчи йылда къабул этилген. 1924-нчю йылда буса СССР-ни Конституциясы да къабул этиле. 1977-нчи йылда бирдагъы Конституция токъташдырыла. Шо халкъ арада айтылгъан «Брежневни конституциясы» Совет Союзу тозулгъунча оьмюр сюрдю.


Уьлкени яшавлукъ шартлары алышынагъаны булан байлавлу болуп Россияны Конституциясына да бир нече керен алышынывлар этиле гелген.


2014-нчю йылда Россия Федерациясыны Оьр судун ва Оьр арбитраж судну бирикдирегенликге, Къырым Республиканы Россиягъа къабул этиливюне ва федерал сенаторланы институтун болдурувгъа байлавлу Конституциягъа да алышынывлар этилген.


Пачалыкъ учун да, ватандашлар учун да оланы борчларын ва ихтиярларын белгилейген Россияны Конституциясы – уьлкени Аслу Закону болуп токъташгъанындан къайры да, халкъны яшавун яхшылашдырмакъ учун къолланагъан гюч ва къудурат, гележекни ярыкъ этеген «юлдуз».


Конституцияны гюню бизин уьлкеде халкъ ишлемейген гюн деп 10 йылдан да къолай юрюлдю. 2004-нчю йыл Пачалыкъ Дума Россия Федерациясыны Загьмат кодексине алмашынывлар этип, шо байрам гюнню ишлейген гюнге айландырды. Тек Конституцияны гюню 2005-нчи йылны июль айындан берли Россияны эсделик тархларына гире.


Ишлейген гюн болса да, Россияда Конституцияны гюнюне байлавлу гьар тюрлю байрам чаралар юрюле. Регионланы шагьарларында, юртларында ерли гьакимият ва пачалыкъ къурумларында ватандашланы къабул этив къайдалар мердешленген. Охув ожакъларда закон уьйренив дарслар, «дёгерек столлар», выставкалар оьтгериле. Байрам концертлер, акциялар, митинглер, оьзге тюрлю чаралар да булай гюн уьлкени Аслу Законуна халкъны янындан этилеген гьюрмет ва инаныв бар экенин исбатлай.