Дагъыстанда биринчилей оьтгерилген конкурс

27 сентября 2019 в 15:04 237
Дагъыстанда биринчилей оьтгерилген конкурсАлдагъы гюнлерде Россияны ДОСААФ-ны Дагъыстандагъы бёлюгю, республиканы яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерлиги, «Единая Россия» деген партияны регион бёлюгю МВД-ни УГИБДД-си булан бирге «Бир-биригизни аягъыз!» деген проектге гёре ёл юрюшню низамына байлавлу Дагъыстанны оьр ва орта охув ожакъларыны студентлерини арасында конкурс оьтгерди. Ёл юрюшню бугюнлерде бек агьамиятлы кюйде салынгъан ва оьрчюген масъалаларына багъышлангъан шо ярыш бизде биринчилей яшавгъа чыкъды.

 

Шо ёлугъувда Дагъыстанны яшёрюмлерини ишлерине къарайгъан министри Камил Сайитов, Россияны ДОСААФ-ны Дагъыстандагъы бёлюгюню председатели Шамил Алиев, Халкъ Жыйыныны депутаты Тимур Гусаев, яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерлигиндеги профилактика программаланы, проектлени начальниги Фарман Меликов, УГИБДД-ни пропаганда группасыны ёлбашчысы Руслан Рагьимов ортакъчылыкъ этдилер.


Дагъыстанны яшёрюмлерини ишлерине къарайгъан министри Камил Сайитов, жы­йынны ача туруп булай эсгерди:


– Тюзюн айтсам, бу конкурс шу даражада   кёп адамны тергевюн тартар деп эсиме гелмей эди. Сиз барыгъыз да ёл юрюшню низамын билсин ва ону бузмай сакъласын учун къолубуздан гелеген ишлени яшавгъа чыгъарма къаст этебиз. Балики, бугюн гьаригиз оьзюгюз учун да бир янгылыкъ ачарсыз. Энниден сонг да ёлларда хантавлукъ этмессиз деп ойлашаман. Неге тюгюл, ёлларда хатабалагьлагъа яшлар тарыйгъаны бизин айрокъда бек ичибизнибушдура. Ёлларда бек къоркъунчлу экенни билесиз. Болса да, биз барыбыз да шо ёл юрюшге байлангъанбыз, амалыбыз ёкъ. Шо саялы гьар инсанны аманлыгъын таъмин этмек учун ёл юрюшню низамына байлавлу юрютеген гьар не гьаракатны да кёп уллу маънасы бар,–деди ол.


Ондан сонг чыгъып сёйлеген Шамил Алиев, Тимур Гусаев, Руслан Рагьимов ёлдашлар конкурсда оьзлени билимлерин сынап къарама жыйылгъанлагъа, уьстюнлюклер ёрап, булай гьаракатланы узата турмакъны маънасы бар экенни айтдылар.


Халкъ Жыйынны депутаты Тимур Гусаев «Единая Россияны» исполкомуну атындан Ш. Алиевге, К. Сайитовгъа, Ф. Меликовгъа ва Р. Рагьимовгъа баракалла кагъызлар тапшурду.


Бары да сёйлевлерден сонг студентлер тест къайдада ёл юрюшню низамына байлавлу 20 соравгъа жаваплар берме тарыкъ эди. Оланы гьарисине 10 минутдан артыкъ заман берилмеди.


Шо гюн Дагъыстанны яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерлигиндеги профилактика программаланы ва проектлени начальниги Фарман Меликов бу ярыш студентлени    аманлыкъда яшамагъа уьйретегенден къайры да, ёлларда бир тюрлю четимли гьаллагъа тюшгенде, олар билимлерин нечик пайдаландыражагъын тергемек муратда да оьтгерилегенин билдирди.


– Ёлларда болагъан авариялар бизин де оьтесиз къыйнай. Айтагъаным, мисал учун, 2019-нчу йылда Дагъыстанны ёлларында 230 адам хатабалагьлардан гечинген. Къайгъыгъа тарыгъанлыкъгъа кёбюсю гьалда адамлар ёл низамны гьа­къында билмейгенлик ва огъар къулакъасмай­гъанлыкъ себепли болгъан. Шолай кемчиликлени де гёз алгъа тутуп, шоланы бир ёрукъгъа салмакъ учун, биз «Бир-биригизни ая­гъыз!» деген проект­ге гёре   чаралар юрютебиз,–деди Ф. Меликов.


Шо конкурсну натижаларына гёре Хасавюртдагъы аграр-эконом коллежни студенти Алавдин Отарбиев уьст гелди. Экинчи ерни Дагъыстанны техника университетини студенти Абдулкъадыр Къадыров, уьчюнчю ерге буса Московский автомобиль-ёл пачалыкъ техника университетини студенти Мансур Мансуров ес болдулар.


Конкурсну утгъан А. Отарбиевге Россияны ДОСААФ-ны Дагъыстандагъы автошколасында гьавайын охума имканлыкъ береген шагьатнаманы савгъат этдилер. Мунда уьстюнлюк къазангъан оьзге ёлдашлагъа да багьалы савгъатлар тапшурулду.


 

Автор чыгъаргъан сурат.