Яшавун гиччипавлагъа багъышлайлар


Бизин яшавубузда бары да касбуланы ва къуллукъланы гьарисини оьзюне хас агьамияты бар. Муаллимлер охувчулагъа билим бере буса, докторлар адамлны сав эте. Гиччипавланы тарбиялавчулагъа буса ата-анасы сав гюнню узагъында оьзлени яшларын аманат этип гете. Янгыз тарбиялап къоймай, яшлар бавунда къалгъан вакътиде олагъа бары да яндан жавап бере. Яшлар бавларында гьали айрокъда бир бёлюкдеги яшланы санаву 30-40-гъа да чыгъып йибере. Биринден-бири гиччипавлагъа гьарисине бир ёл тапмагъа, къыйынына-тынчына тынглап оланы ичин «алмагъа» гьаллашмагъа ким де бажармайдыр. Гьар йыл сентябр айны 27-нде яшлар бавларында чалышагъан къуллукъчуланы ва тарбиялавчуланы гюню белгилене. Шо гюн де олар байрам гюню деп ишинден азат этилмей. Бизин яшларыбызны тарбиялавну, ата-анасы рагьат кюйде ишлеринде чалышсынны гьайында белсене.


Россияда яшлар бавларыны тарихине тергев этсек, яшлар баву биринчилей 1872-нчи йылда Тула шагьарда ачылгъан. Бир йылдан сонг яшлар баву Санкт-Петербург шагьарда ишлеме башлагъан. Россияны бары да шагьарларында яшлар бавлары сонггъа таба ачылгъан. Яшланы тарбиялавчуланы гюню буса 2004-нчю йылда биринчилей белгиленген.


Яшлар бавуна юрюйген яшлар буса школа чагъына етишгинче кёп затгъа уьйрене, яшлар бавларыны тарбиялав программасына гёре тарбиялавчулар къалам тутма, сурат этме, шиърулар охума, йырлама ва яш оьсе туруп билмеге герекли кёп мердешлеге уьйрете. Шо саялы гиччипавланы оьсювюнде яшланы тарбиялавчуларыны къыйматлы агьамияты бар.


Гиччипавланы кёплерини яшлыгъыны биринчи абатлары, гьар тюрлю оюнлары, гиччирек уьс­тюнлюклери яшлар бавларындан башлана. Уьйде ата-анасы берген тарбия, къарав йимик, яшлар бавларында да гиччипавлар оьзлени тенглилери булан гьаллашып, ярашып, бири-бирине ёл къоймагъа, бирче ойнамагъа, ашамагъа уьйрене. Тарбиялавчу яшлагъа тюз кюйде янашып, олар булан гьаллашып, ёнкю яшланы гьарисини юрегине «ачгъыч» табып ишлеп биле. Шо саялы тарбиялавчулагъа не йимик макътавлар, яхшылыкълар, байрамлар этсе де кёп тюгюл. Оланы шо гюн ял алмагъа ишинден азат этмесе де, яшлар бавларында олагъа багъышлап, гиччипавланы да къуршап, шатлы байрамлар оьтгерегени де мердешге айлангъан.


Гиччипавлар тарбиялавчуларына, яшлар бавларыны бары да къуллукъчуларына багъышлангъан шиърулар охуй, йырлар йырлай, гьар тюрлю гёрсетивлер оьтгере. Олагъа оьзлер етишген уьстюнлюклерин белгилеп грамоталар, баракалла кагъызлар тапшурула.


Яшлар бавларыны бары да къуллукъчуларын касбу байрам гюню булан гьакъ юрекден къутлайбыз! Оьмюрюгюз узакъ болсун! Яшавугъуз сююнчлерден, шатлыкълардан толсун!