Ана тиллерде диктант язылды

Ана тиллерде диктант язылды        Адатлангъан кюйде, октябр айны 21-нде Дагъыстан маданиятны ва тиллени гюню белгилене. Бу йыл да Дагъыстанны маданият, билим берив къурумларында шо гюн байрам чаралар оьтгерилди.


Дагъыстан пачалыкъ педагогика университет буса дагъыстан халкъланы вакиллерине диктант яздырды. Эсгерилген диктантны Дагъыстан пачалыкъ педагогика университети оьтгерегени экинчи йыл.


Диктант башлангъынча дагъыстан миллетлени гийимлерин гийген исбайы уланлар, къызлар-студентлер ана тилинде диктант язмагъа гелген къонакъланы къаршылап турду.


Дагъыстан филология факультетде шо гюн 14 тилде диктант язылды. Диктант язмакъ учун гелген къонакъланы арасында Дагъыстан Республиканы милли политикагъа ва дин масъалалагъа къарайгъан министри Энрик Мусаев, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Тимур Гусаев, «Дагъыстан къатынланы союзуну» председатели Интизар Мамутаева, эсгерилген университетни проректору Загьир Атаев ва башгъалар ортакъчылыкъ этди. Магьачкъала шагьарда ана тиллерде диктант язгъанланы санаву 150 адамгъа ювукъ бар эди. Шо диктантны Дагъыстанны юртларында ва шагьарларында да язгъан.


Къумукъ тилде диктант язагъанлар буса бу йыл гетген йылдан эсе кёп артыкъ болгъанын айрыча айтмагъа тюше. Белгили язывчу Ибрагьим Керимовну «Разведчиклер» деген асарыны гесегин диктант язмакъ учун ДГПУ-ну дагъыстан филология факультетини дарс беривчюсю, доцент Махружат Гьюсейнова охуду. Диктантны натижаларыны гьакъында айта туруп, ол булай деди:


– Байрам чара гьисапда оьтгерилеген ана тиллерде язылагъан диктант яшёрюмлени ана тилине, адабиятгъа тергевюн бакъдырмагъа, янашывун яхшы янгъа алышдырмагъа болушлукъ этежегине инамлыкъ бар. Бу диктант оьзю сюйген гьар адамгъа ана тилинден билимлерин тергемеге имканлыкъ бере. Гетген йыл ортакъчылар аз эди буса, бу йыл кёп адам гелди. Язгъан кюю де яман тюгюл. Гелеген йыл дагъы да кёп адамны, белгили адамланы да къуршап оьтгермеге, йылдан-йылгъа ана тилинде оьзлени билимлерин тергеме муштарлы кёп адам гелсин учун къаст этежекбиз.