Яхшылыкъны, ярашывлукъну йылы болсун!
Йыл гёзю йыл гёзюне урунуп, Янгы йыл оьтген йылны тарихни тархларына теберди. Хошгелдинг сен, Янгы йыл!

Эчки йыл, Йылан йыл, Ат йыл (Йылкъы йыл)... Тарихлени боюнда адамланы, халкъланы оьмюрюнде йыллар бир-бирин алышдыра туруп, йылкъы йимик аргъып оьтюп тербей. Адамланы, миллетлени, халкъланы, пачалыкъланы къысматларына къыл чакъы да къыйналмай тёре гесе.

Артыкъ бир гюню яманлыкъгъа пир болардай гетген Маймунну   йылыны кёрюн де, оьрюн де оьлчемеге тынч тюгюл. Эслемей, оьлчемей оьтюп гетип де, эссизлерден болмайыкъ.

Эсде къалардай яхшы да, эсден таймасдай аччы да агьвалатлар буса оьтген йыл дюнья оьлчевде де, уьлкебизни, рес­публикабызны оьлчевлеринде де айрокъда кёп болду. Яхшы булан яманны арасында адамдыр. Яхшыгъа сююнебиз, яманны чюйге илебиз. Демек, яхшылыкъ балдай агъылып, эсден гете, яман узакъ заман оьзюню заралын эте.

Гертиден де, оьтген ва ону алдындагъы йылларда бютюн халкъланы яшавунда политика, экономика масъалаларда кёп тюрлю агьвалатлардан оьтмеге тюшдю. Халкъара оьлчевде Россияны политика, экономика ва оборона даражаларын мугькамлашдырывда, космосну сырларын ахтарывда, илмуну ва техниканы оьсдюрювге етишилген оьрлюклер рази этмей болмай.

Шону булан бирче дюньяны гьар тюрлю ерлеринде яна­гъан давну отуну, террорчулукъ ишлени талчыкълы натижалары халкъланы яшавун рагьатсызландыра. Давлардан-шавлардан къачып Европа пачалыкълагъа сыйынгъанланы ва оланы къабул этгенлени яшавлукъ масъалалары къаршылыкълар аз тувдурмай.

РФ-ни Президенти В.Путин оьзюню Федерация Жыйынгъа Чакъырывунда эсгерген кюйде, биз бек четим экономика талапланы шартларында, халкъара оьлчевлерде къыйыкъсытывланы башдан гечирмеге борчлу болдукъ. Тек о гючлеге «бизин оьзлени шыртына бийитмеге» бажарылмажагъын оьзлер гьали англагъан.

– Биз бугюн аслу тергевюбюзню ич политикабызгъа, экономикагъа ва яшавлукъ масъалаланы къолайлашдырывгъа бакъдырабыз, – деди Президент. – Шолай четим шартларда, алда да кёп керенлер тасдыкъ этилгени йимик, халкъыбыз къайсы къыйынлыкълардан да оьтмеге болагъанын исбатлады.

Бугюнгю гьалны, уьлкени оьлчевюндеги масъалаланы ондан дагъы артыкъ таъсирли айтма да бажарылмас. Бизин республикадагъы гьалланы да шо шартланы ва масъалаланы ёругъунда къыйматлама ярайдыр.

Озокъда, республиканы оьзге маълумат къураллары йимик, аслу милли газетибиз «Ёлдаш» да алда токътагъан жамият-политика, экономика ва яшавлукъ масъалаланы чечивде мекенли къошумун этме чалышагъангъа ону инамлы охувчулары, герти ёлдашлары да шагьатлыкъ этер деп эсибизге геле.

Аслу милли газетибиз санав якъдан бираз таркъалгъан буса да, сан якъдан, маъна якъдан утдурмагъан демеге ярай. Айтагъаныкъ, ону бетлеринден увакъ-тюек, сай маъналы маълумат хабарлар тайып, тематика якъдан да гётерилеген масъалаланы теренине тюшюп, ахтарыв якъдан да «Ёлдаш» белгили кюйде къолайлашгъаны эс этиле. Террорчулукъгъа, экстремист гьаракатгъа къаршы ябушувгъа, милли маданиятыбызгъа, экономика масъалалагъа, адабиятны, ана тилибизни айланасында тувулунгъан гьаллагъа багъышланып газетни редакциясында айдан-айгъа оьтгерилеген ёлугъувларда, пикру алышдырывларда илму чалышывчулар, маданиятыбызны, инчесаниятыбызны – савлай интеллигенциябызны гёрмекли вакиллери ортакъчылыкъ этген. Натижада охувчуларыбыз гьар-бир якъдан оьлченген, кюрчюленген материаллардан таба оьзлер учун мекенли, герти хабар алмагъа болалар.

Ахырында да маданият яшавубузда, аслу маълумат къуралыбызны тарихинде айрыча уллу агьамияты булангъы гёрмекли агьвалат гьисапланагъан милли газетибизни 100 йыллыкъ юбилейини гьакъында оьктемлик булан эсгермеге сюебиз. 100 йыллыкъ тарихи булангъы маълумат къуралы, арты уьзюлмей савлай асруну боюнда чыгъып турагъан газети бар миллетге сукъланмай нечик боларсан?!

Бу милли оьлчевдеги макътавлу юбилейни гьар тюрлю даражаларда, шатлыкъны шартларында оьтгермеге де имканлыкълар яратылар. Шону булан бирге къумукъ районланы башчыларыны сиптечилиги булан, янгы йылдан башлап, заманын да токъташдырып, «Ёлдаш» ва ерли газетлеге ба­гъышлап милли печатны гюнлерин оьтгерсе, бек уллу маънасы булангъы иш болур эди.

Бизин байлыгъыбыз, барлыгъыбыз – охувчуларыбыз булангъы эки де якъгъа асувлу байлавлукъларыбызда. Гелигиз, бир-бирибизге Янгы йылда да, гележекде де гьалал ёлдашлардай табылайыкъ! Бизин борчубуз – янгылмай, сизин рази этеген, къолдан-къолгъа алып охурдай газет чыгъармакъ. Милли газетигизге сизин гьалаллыгъыгъыз буса ону булангъы тыгъыс байлавлукъдан, огъар язылагъанланы санавундан гьасил бола.

Янгы йылыбызгъа абатыбызны басдыкъ – яхшылыкъгъа басылсын! Янгы йылыгъыз да къутлу, сыралы болсун!Автор: Къапур.