“Сени оьрлюгюнг – пачалыкъны уьстюнлюгю”

Главная страница » “Сени оьрлюгюнг – пачалыкъны уьстюнлюгю”

Муна, Манасдагъы «Каспий» санаторийде бу йыл да билим беривге кёмек этеген яшёрюмлени халкъара форуму оьтгерилегени уьчюнчю гезик.

Алдагъы гюн, бу агьвалат башлангъанча, республиканы газетлерини, телевидениени журналистлерин чакъырып, Манасда Дагъыстанны Яшёрюмлени масъалаларына къарайгъан комитетини председатели Заур Къурбанов ва форумну директору Сааду Къазиев прес-конференция оьтгердилер. Сааду Къазиевни янгы къаравларына, идеяларына гёре гьазирленген бу йылгъы форумну алдагъыларына ошамайгъан башгъалыгъы, хас белгилери бары ачыкъ болду. Шо гьакъда да ва оьзге янларын да къуршап, журналистлер булан лакъыр юрюлдю.

Бир башлап биз барыбыз да шо ким де сукъланагъан гёзел ерни майданын айланып, тергеп чыкъдыкъ, мекенли кюйде гьазирлик юрюлюп турагъанын гёрдюк. Шондан сонг ёлугъувубузну яшёрюмлени масъалаларына къарайгъан комитетни председатели З. Къурбанов гиришив сёз булан ачды ва булай деди:

– Биз бу йыл уьчюнчю гезик Россияны гьар ерлеринден, олай да тыш пачалыкълардан къонакъланы къаршылайбыз. Оьзге йылларда йимик, гьали де жагьиллени форумда ортакъчылыкъ этме дагъыдан да бек иштагьлыгъы артгъан. Бу йыл республиканы Президентини проектлерине кюрчюленип иш юрюлежек. Биз форумну директору С.Къазиев булан бугюн республиканы ва жагьиллени алдына салынгъан масъалаланы гьисабыбызгъа алып, оланы уьстюнде ишлеп, шу агьвалатгъа мекенли кюйде гьазирлендик.

Биз форумну не къайдада юрютсек пайдалы болар эди деп ойлашдыкъ. Бу яшёрюмлер учун сынав, пикру алышдырма болагъан уллу майдан демеге ярай. Яш наслугъа оьзлени пайдалы таклифлерин, насигьатларын арагъа чыгъарма имканлыкъ береген форум. Бизге гелгенлер экономика, социальный, политика якълардан маъналы маълуматлар алажакълар, сынав топлажакълар. Сонг шону оьзлени эллеринде пайдаландырма да болажакълар.

Бу форумда яш наслуну 500 вакили ортакъчылыкъ этежек. Бугъар гьазирлик гёрегенде, Россияны яшёрюмлерини федерал къурумлары булан да байлавлукъ тутдукъ, гьаллашдыкъ. Бу гезик билим берив программаны дазуларында 20 адамдан къурулгъан жагьиллени командаларында 12 тренер-эксперт ортакъчылыкъ этежек.

Бизин Дагъыстанда, айрокъда яш нас­луну арасында, ишсизлик бек яйылгъан. Шо саялы да Россияны гьар ерлеринден гелгенлер биздегилер булан касбуну нечик танглама герекни, яшавда нечик ёллар табып, гьюнерлерин пайдаландырма болагъаныны гьакъында пикру алышдыражакълар. Бу агьвалат оюн къайдада оьтгерилежек. Гьар тюрлю касбулар танглагъанлар оьзлени билимлерин, практика булан байлап, оюнларда суратлажакълар.

Биз аслу тергевню яш наслуну арасында ишчилени касбуларыны абурун гётермекге бакъдыражакъбыз. Олар оьзлени англавларын къоллап, илму, культура, политика, экономика ва оьзге тармакъларда иш гёрежеклер. Дагъыстандагъы экономика тармакъда чалышма жагьил касбучулар етишмей. Юрт хозяйствону оьсдюре бусакъ, онда да къолу билеген ишчилер болмаса бажарыламы? Бизин форумну лап да аслу мурады– муниципал билим берив къурумлагъа агьамият бермек.

Ону гиришив сёзюнден сонг форумну оьтгерме шайлы къошум этген Сааду Къазиев оьзюню ойларын айтды:

– Бу йылгъы форумну оьзгелерине ошамайгъан къайдада оьзюне хас оьзтёречелиги бар. Бизин янгы ойларыбыз Россияда болгъанларында да къолланмагъан. Айтагъаным, бу гезик бары да хыялларыбыз ерли муниципал къурумланы ишлерине бакъдырылып, оюн къайдада оьтежек. Шо оюнлар бизге гележекге касбучуланы гьазирлемеге кёмек эте. Шо саялы, форумну ортакъчылары группалагъа бёлюнюп, айрыча муниципал къурумлар болуп токътажакълар.

Сонг да, «Каспий-2013» форумну оьзюню валютасы да белгиленген. Ондан къайры да, экономика, политика, социал яшавубузгъа асасланып, оюнлар болажакъ. Студентлер гьар тюрлю тармакъларда нечик ишлеме герекни бизге барыбызгъа да практикада гёрсетежеклер.

Биринчи гюн муниципалитетлер, дотациялар алып, оьзлеге хайыр гелтирежек къурумланы къуруп, мал-матагьын чыгъарып, шону булан къазанма болагъан кюйлерин суратлажакълар. Казначействону, налог къуллугъуну, гьакимиятыбызны, инвесторланы ва оьзге къурумларда чалышагъан къуллукъчуланы ишин барыбызгъа да аян этежеклер. Мунда биз яш наслуну англавлары, билимлери не даражада экенни гёрме болажакъбыз.

Экинчи гюн бизин жагьиллерибиз жамият къурумланы къуражакълар. Олар муниципал къурумлагъа гиреген халкъны масъалаларын чечежеклер.Уьчюнчю гюн буса муниципалитетлер форумну президентине кандидатлар гёрсетежеклер ва мисаллар булан сайлавлар нечик оьтгерме герекни англатажакълар.

Шо гюн олар журналистлени соравларына да жаваплар бердилер. Сентябр айны 25-нде форум оьзюню ишин башлады. Ери гелгенде эсгерейим, бу агьвалат Азербайжандан, Украинадан, Мычы­гъыш Республикадан, Ставрополь крайдан, Къабарты-Балкъариядан, Волгоград областдан, Москвадан лап сайламлы, жагь, яш наслуну жыйды. Къонакълар ерлешип битген сонг, «Эффективный муниципалитет» деген оюнну программасы булан таныш болдулар.

Артда буса жагьиллер Дагъыстанны Президенти Р.Абдулатипов булан ёлукъдулар. Шонда яш наслуну вакиллери, Россияда Кавказгъа янашыв онча макътардай тюгюл экенни гьисапгъа алгъанда, форумну айрыча агьамияты барны эсгердилер. Булай агьвалат яшёрюмлени бир-бирине байлайгъанны, олагъа къатнама имканлыкълар берегенни гьакъында айтды.

Ахшам буса Дагъыстанны Гьукуматыны биринчи заместители А.Карибов къутлав сёзю булан форумну ачды:

– Бугюнгю форумну яхшылыгъындан,– деди ол,– Дагъыстанны районларыны муниципал къурумларыны башчылары булан жыйыныбыз оьтгерилди. Оланы алдына яш наслуну масъалалары салынгъан. Гьакимлер жагьиллени ишлерин, ойларын якълап, олагъа гьюнерлерин яшавда пайдаландырма имканлыкъ берме герекни англайлар. Бу форум дослукъну бир белгиси де дюр. Сонг да, бир-биревге милли культуралары, къылыкълары булан таныш болмагъа, чыдамлы болуп , бир-биревге гьюрмет этмеге уьйретеген уллу школа да дюр. Мен ойлашагъан кюйде, пачалыгъыбызны аманлыгъы, парахатлыгъы сизден гьасил болагъанны билмей тюгюлсюз. Эгер де, оьзюгюз гьаракат этмесегиз, сизин учун гележегигизни бирев де ярыкъ этмежек. Сизге уьстюнлюклер ёрайман.

Ону арты булан Дагъыстанны Яшёрюмлени ишлерине къарайгъан комитетини председатели Заур Къурбанов чыгъып сёйледи. Ол бизге гьюрмет этип гелген къонакълагъа оьзюню баракалласын билдирди ва шо гюнлени ичинде натижалы кюйде ишлемекни ёрады.

Ону сёзлерине Сааду Къазиев де къошулуп, яш наслу бир команда болуп ишлесе, пачалыкъгъа хыйлы артыкъ пайдасы тиежекни айтды. Сонг да, ол : «Сени оьрлюгюнг– пачалыкъны уьстюнлюгю»,– деп чакъырыв да этди.

Озокъда, булай уллу халкъара даражасы булангъы агьвалат йыбав-харссыз оьтгерилмежеги англашыла. Шо саялы сёйлевлерден сонг Дагъыстанны йыравлары къуршалып онгарылгъан концерт программа гёрсетилди. «Магьачкъала», «Эхо гор» деген бийив ансамбллени къурч бийивлери къонакъланы ругьландырды.П. ГЬАЙБУЛЛАЕВА.

Суратларда: А. КАРИБОВ;

форумну ачылывундан гёрюнюшлер.