Илму тармакъда – 65 йыл

Профессор М.Билалов Россияны философия жамиятыны президиумуну члени, ону Дагъыстан бёлюгюню председатели де дюр. Ол ДГУ-да философия бёлюкню кюрчюсюн салгъан адам, кафедраны ёлбашчысы. Мустафа Билаловну Россияда уллу алимлени бириси деп гьисап этме ярай.

Профессор М.Билаловну илму ахтарывлары уьлкени дазуларында токътап къалмай, дюнья оьлчевге де чыгъагъаныны гьакъында конференцияда кёп далиллер гелтирилип сёйленди. Мисал учун айтгъанда, ол гьали-гьалилерде бырынгъы девюрню терен ойчулары (пикручулары) Сократны, Платонну ва Аристотелни Ватаны болгъан Грециягъа барып гелген. Онда ол философияны XXIII Бютюндюнья конгрессинде чыгъып сёйлеген. Ол алда оьтгерилген дагъы да уьч бютюндюнья философия конгресслерини ортакъчысы да дюр.

М.Билаловну илму ишлерини арасында кёплени тергевюн тартагъан «Дагъыстан маданият ва цивилизация» деген иши айрыча китап болуп 2010-нчу йылда басмадан чыкъгъан. Башлап Москвада, сонг буса Магьачкъаладагъы милли китапханада китапны малим этивю болгъан. Шо илму ишде бизин жамиятыбыздагъы къыйын гьалланы ва четимликлени ол себебин ахтара. Автор оьзю де бизин, охувчуланы, Россияны ва Дагъыстанны алдынлы ругь ва цивилизация «булагъын» излевге къошулмагъа чакъыра. Профессор М. Билаловну бир-бир кавказ тиллени генетика къардашлыгъы барыны гьакъында гелтирген далиллени багьасы ёкъ ва оланы практика якъдан да уллу агьамиятлыгъы бар. Сонг да автор Темиркъазыкъ Кавказ бойда этносланы генг кюйде оьсювю, оланы тизими гьакъда да теренден ойлаша.

Конференцияны ортакъчылары Москвадан гелген РАН-ны член-корреспонденти Б.Г.Юдинни, профессорлар А.Н.Чумаковну, О.В.Чистякованы ва С.А.Павловну, Пятигорскиден – А.А.Вартумянны, Къазандан – Э.А.Тайсинаны, Краснодардан – М.И. Данилованы, Аштархандан – Е.Е.Завьялованы ва Грозныйдан гелген В.Х.Акаевни докладларына тынгладылар. Оьзюню «Философия истины на перекрёстке познавательных культур» деген доклады булан профессор М.Билалов чыгъып сёйледи.

Ол белгили ва абурлу жамият-политика чалышывчу да дюр. Конференцияда Дагъыстандагъы ва Россиядагъы белгили алимлер, жамият чалышывчулар ортакъчылыкъ этгенден къайры да, Бабаюрт райондан ону тенглилери, дос-къардашы, юртлулары гелген эдилер. Шо, озокъда, ону илму ишлерине этилеген тергев бар экенни ташдыра.

Конференцияны ахырында гётерилген масъалалагъа гёре таклифлер берилди, гележекге гёз алгъа тутулгъан ишлени гьакъында да пикру алышдырыв болду.Вайдулла Шайыбов,

тарихи илмуланы кандидаты.

Бабаюрт.

Суратда: М. Билалов

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля