Макътавлукъну орденлерин алгъанлар: Шарапудин МУСАЕВ

Уллу Уьстюнлюкню 78 йыллыгъына

Макътавлукъну орденлерин алгъанлар

Шарапудин МУСАЕВ 1912-нчи йылда Яхсайда тувгъан. 1941-нчи йылны башында асгерге чакъырылгъан.
Ол къуллукъ этеген Къыбла фронтну 32-нчи гвардиячы дивизиясыны 82-нчи гвардиячы атышывчу полку давгъа биринчи гюнлеринден тутуп къуршала. Асгер бёлюк башлап артгъа тартылып турса да, сонг немислени Темиркъазыкъ Кавказдан къувалай. 1942-нчи йылны яйында Шарапудин авур яралана ва шайлы заман госпитальда ята.

Къолай болгъанда ону 82-нчи гвардиячы Севастополь полкгъа батареяны командири этип белгилей. Дивизия немислени къувуп, Къырым ярыматавдан чыгъа. Шарапудинни батареясы янгыз бир давда немислени 8 танкын яллата, шондан экевюн Шарапудин оьзю яллатгъан. Шо давларда гёрсетген къоччакълыгъы учун ол «Къоччакълыгъы учун» ва «Ватанны алдындагъы къуллукълары учун» деген медаллар булан савгъатлана.

Къырым ярыматавну немислерден азат этивде Шарапудинни батареясы ал сыдраларда дав эте. Полкну командири полковник В.Ройзманны савгъатлав кагъызында шулай сёзлер бар:
«Ш. Мусаевни батареясы бир давда душманны 4 беклигин, 6 пулемётун ва 80-ге ювукъ адамын ёкъ этгени учун Макътавлукъну III даражалы орденине гёрсетиле».

Дивизияны Литва бойгъа чыгъара. Ярасындан къолай болуп асгерге къошулгъан Шарапудин чапгъын этеген немислеге къаршы турду, аз заманны ичинде 1 енгил танкын яллата. Тийген ярасына да къарамай, дагъы да 3 пулемётун дагъыта ва 30-дан да артыкъ адамын оьлтюре. Батареяны командири Ш.Мусаев Къызыл Юлдуз орден булан савгъатлана.

Сонг дивизия Гюнтувуш Пруссиягъа, ондан сонг Польшагъа чыгъа. Шоларда да ону батареясы игит кюйде дав эте. Шарапудин Мусаев Ватан давну ва Макътавлукъну II даражалы орденлери булан савгъатлана. Къоччакъ командир Совет Союзну Игити деген оьр атгъа да гёрсетилген болгъан, тек 1945-нчи йылны 5-нчи февралында Польшаны шагьарын азат этивде огъар оьлю яра тие.

Старший сержант Шарапудин Мусаев Польшаны Варминьско-Мазурское деген воеводствосуну Борки шагьарында гёмюлген. Къабуруну номери: XXII 22м