Зайдин ЖАМБОЛАТОВ: «Сурсат аманлыкъ асувлу болажакъ»

Аграр тармакъда айлана якъдагъы къоллавчулар учун лап да тарыкълы къуллукълар ва маллар болдурулагъанын бирев де инкар этмеге болмас. Бу йыл июн айны 14-17-нчи гюнлеринде Санкт-Петербург шагьарда оьтгерилген халкъара оьлчевдеги экономика форумну барышында да шо гьакъда ачыкъдан эсгерилди.

Форумда 130 пачалыкъны – Испанияны, Италияны, Китайны, Тюркияны, Иранны, Сауд-Арабыстанны ва шолай да Россияны регион-ларындан гелген 17 мингден де къолай адам ортакъчылыгъын болдурду. Тыш пачалыкъланы компанияларыны вакиллери булан 43 дыгъар байланды…

Савлай алгъанда, тыш пачалыкъланы ва уьлкебизни регионларыны вакиллерини арасында эсгерилген форумда экономика байлавлукъланы беклешдиривге байлавлу болуп 900-ге ювукъ дыгъар­лагъа къоллар салынды. Дагъыстан учун агьамиятлы аграр, турист, енгил промышленност ва оьзге тармакъланы оьсдюрювге байлавлу дыгъар­ланы гьакъында да айрыча эсгермеге тюше.
Дагъыстанны Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмус-лимовну ва Белгород областны губернаторуну заместители Дмитрий Гладковну арасында болгъан разилешивге байлавлу болуп М. Жамболатовну атындагъы Дагъыстан пачалыкъ аграр университетини ректору Зайдин Жамболатов да республикабызны маълумат къуралларыны къуллукъ-чуларына оьз пикруларын малим этди.

– Белгород област − Россияны аграр тармагъы учун тарыкълы лап да оьр даражалы техника индуст­риясы булангъы алдынлы регион, – деди Зайдин Магьамматович. – Шону имканлыкълары эсгерилген областны агро-промышленный комплексини оьсювюнде айрыча ерни тутагъаны белгили. Тийишли къуллукъланы кютеген техника болмаса, ишлени ма-шинлешдирмеге ва уллу майданланы асувлу кюйде пайдаландырмагъа четим бола. Муна шо саялы, пачалыкъ да, далапчылыкъ булан машгъул болагъан маячылар да, банклар да, агрохолдинглер де регионну мердешли юрт хозяйство тармакъларыны гележеги хайырлы болажагъына инана ва харжларын топуракъчылыкъны, гьайванчылыкъны, къушчулукъну асувлулугъун артдырывгъа бакъдыра. Оьсюмлюкчюлюк де, гьайванчылыкъ да бир-бири булан тыгъыс байлавлукъда оьсе ва шо кюйде къоллавчулагъа хайыргъа токътай.

Айтмагъа сюегеним, гележекде гьайванчылыкъ ва къушчулукъ тармакъларда мугькам ем базасын болдурмакъ учун алдынлы регионну сынавун бизге де уьйренме герек. Шолайлыкъда, сурсат аманлыкъ учун юрюлеген гьаракатны натижаларына да лайыкълы къошум болажакъ.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля