«Юрегимни яшлагъа беремен!»

 

 

Репортаж

 

Алдындагъы гюнлер булутлу ва салкъын болуп турса да, бу гюн айрыча исси эди. Шу иссиликни Кёстекдеги Б.Ш. Бакиевни атындагъы  орта школаны абзарына жыйылып турагъан къонакъланы ачыкъ юзлери ва юрек гьислери этедир деп эсинге де геле. Биринчи муаллимге эсделик ачылывгъа багъышлангъан шатлы жыйынгъа Дагъыс­танны билим берив ва илму министерлигини вакиллери, Хасавюрт районну админис­трациясыны ва районну билим берив управлениесини жаваплы къуллукъчуларындан къайры, тюрлю-тюрлю ерлерден гелген къонакълар да бар эди.

 

Темиркъазыкъ Осетия – Алания республиканы Моздок районундагъы «Намус» деген жамият къурумну ёлбашчысы Расул Алиев ва шо районну башчысыны орунбасары Нурмагьмат Будайчиев булан уллу делегация гелди.  Охувчу яшлар тизилип къургъан аралыкъдан оьтген къонакъланы милли опуракълар гийген яшлар къаршылады ва оланы алданокъ онгарылгъан ерлеге ерлешдирди.

Жыйынны башында къонакълагъа «Молодость Дагестана» деген белгили ансамбль къумукъ бийив савгъат этди.

Шатлы жыйынны юрютеген, Дагъыстанны ат къазангъан артисти Марат Тимохин къурум комитетни атындан гелгенлеге баракалла билдирди.

– Муаллим – нече де арив сёз,

Аявлу сёзюдюр яшланы.

Муаллим касбудан, билигиз,

Дюньяда яхшылыкъ башлана.

Гюнюгюз яхшы болсун, шатлы байрамыбызда ортакъчылыкъ этме гелген гьюрметли къонакълар, муаллимлер ва охувчу яшлар! Бугюн юрт учун чу нечик де, район учун да шатлы гюн, Кёстекдеги орта школаны абзарында, оьмюрюн яшлагъа билим бермек учун багъышлагъан муаллимлени гьюрметине багъышлангъан эсделик ачыла.

Россия Федерацияны ва Да­гъыстан республиканы гимнлери согъула. Марат Тимохин гелген къонакълар булан таныш этип битгенден сонг, Кёстек школаны тарихи гьакъда гиччирек маълумат берди.

Юртдагъы школа 1874-нчю йылда ачылгъан ва шонда башлап 34 яш охугъан. Биринчи директору болгъан Михаил Григорьевич Афанасьев биринчи орус-къумукъ сёзлюкню автору да дюр. 1925-1930-нчу йылларда школада 200 яш охугъан. 1957-нчи йыл болгъанча школада 7 класлыкъ билим берилип тургъан ва шо йылдан сонг орта школагъа айлангъан. Оьтген заманны ичинде школада 2000-ге ювукъ яш билим алгъан. Бугюнлерде Кёстек орта школада 650 яш охуй ва райондагъы школаланы инг де гёрмеклиси деп гьисаплана. Гетген йыл 11 охувчу школаны алтын медальгъа битдирди.

– Муаллим болуп ишлемек учун иштагьлыкъ ва пагьму тарыкъ, — дей М. Тимохин. –Гьар муаллим де оьзю билим берген яш оьрлюклеге етсе, сююне, оьктем бола. Шолай болсун учун бу школаны муаллимлери де кёп къы­йын тёкген.

Кёстек школаны кюрчюсюнде Александра Умалатова къургъан «Улыбка» деген охувчу яшланы кружогуну муаллимлеге багъышлангъан йырын къонакълар харс уруп къаршылады.

Эсделикни ачмакъ учун Хасав­юрт район администрацияны башчысыны 1-нчи орунбасары Багьавдин Мамаев, педагогика ишни ветераны, Кёстек школаны директору болуп кёп йыллар ишлеген Абукерим Алиев, юрт администрацияны башчысы Илмидин Бийболатов ва школаны директору Абдулазим Алиев чакъырыла.

Эсделикни уьстюндеги шаршав тюшюрюле. Школагъа биринчи гелген охувчуну алдына чы­гъып ва къолун узатып токътагъан муаллимни келпетин къонакълар харс уруп къаршыладылар. Школагъа биринчи гелген гиччипав оьзюне билим бережек ва уллу ёлгъа чыгъаражакъ муаллими айтар гьакъыллы сёзлени гёзлеп токътагъан. Шу агьвалатны гёргенлер оьзлени яш заманын ва биринчи муаллимин эсине алгъандыр.

Эсделикни арт боюнда оьмюрюн яшлагъа билим беривге багъыш­лагъан бу школада ишлеген муаллимлени атлары язылгъан мармар ташланы да къонакълар бек ушатдылар. Ери гелгенде айтып къояйым, эсделикни этмекни сиптечиси болгъан ва эскизлерин школаны директору Абдулазим Алиев онгаргъан, оьзюн буса Ставрополь крайдагъы скульптор Александр Викторович Чаплыгин этген.

– Къайсыбызны да яшавубузда биринчи муаллимибиз болгъан, –дей Хасавюрт район администрацияны башчысыны 1-нчи орунбасары Багьавдин Мамаев. – Муаллим десек аз да болар, насигьатчыбыз, оьзюню герти сюювю, гьакъылы, юрек чомартлыгъы, чыдамлыгъы ва пагьмусу булан билим берген, гележек яшавубузну кюрчюсюн салгъан адам.  Билим бергенден къайры да, олар бизин загьматгъа уьйретген, жаваплыкъгъа, элин ва Ватанын сюе­ген кюйде тарбиялагъан.

Хасавюрт районда оьзлени ишине берилген бажарывлу  муаллимлер аз тюгюл, олар бизин гележегибизни ойлап, яшлагъа терен билим берелер. Мен сизин бары­гъызны да Дагъыстанны транспорт ва ёл хозяйство министри Жамболат Салавовну, районну башчысы Арсланбек Алибековну атындан да къутлайман. Дюньяда яшав бар туруп, муаллим де болажакъ, сиз шону хас эсделик булан даимлешдиргенигиз макътавгъа лайыкълы.

Ондан сонг жыйылгъанланы алдында Хасавюрт районну билим берив управлениесини ёлбашчысы Къырымсолтан Къабардиев, Темиркъазыкъ Осетия Аланияны Моздок районуну Предгорное юртундагъы школаны директору Селита Ягьияева, Кёстек орта школаны директору Абдулазим Алиев, кёп йыллар бу школаны директору болуп тургъан, Россияны умуми билим беривюню гьюрметли къуллукъчусу Абукерим Алиев, Кёстек юрт администрацияны башчысы Илмидин Бийболатов сёйледилер.

Сёйлевлер булан аралаш Ботаюртдагъы орта школаны «Яш пагьмулар» деген хору, Дагъыстанны ат къазангъан артисткасы Юлдуз Топаева йырладылар, охувчу яшлар шиърулар охудулар. Эсделик суратлар алдырып битгенден сонг къонакълар школагъа гирди ва экскурсия гьисапда ичинден гезеди.

Школаны гьар къабаты гьайран арив кюйде арив безендирилген эди. Яшлар гьар бёлюкде къонакъланы оьзлер этген ишлер булан таныш этди, охувчуланы театры оьзлени пагьмусун гёрсетди. Сонг къонакълар школаны 3-нчю къабатындагъы музейде де болдулар.

Заман гетер, девюрлер алышынар, тек бугюн Кёстек школада ачылгъан эсделик кёп наслулагъа муаллим гьар адамны яшавунда аслу насигьатчы болгъанын эсге салып турар.

 

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ.