Язывчуланы ва охувчуланы ёлугъуву

– Бизин республикабызны Башчысы Р. Абдулатипов милли маданиятны оьсювюне, ана тиллени сакълавгъа яхшы агьамият бере, – деди ол. – Ону сиптечилиги булан ана тилде кёп конкурслар оьтгериле. Биз ана тилибизде сёйлеген чакъы, тилибиз оьлмежек. Гьар миллетни тюп кюрчюсю – ана тил. Ана тилни байлыгъыны сакъланмакълыгъы барыбыздан да гьасил.

Шо ёлугъувда Россияны язывчуларыны союзуну членлери, пагьмулу ва сююмлю шаирлерибиз В. Атаев, Б. Магьамматов, Н. Исаев, М-Ш. Минатуллаев, А. Залимханов, К. Казимов ортакъчылыкъ этдилер. Сагьнагъа ана тилде шиърулар айтагъан яшлар чыгъа, оланы бирлери йырлай. Сонг гелгенлеге сёз бериле. Яшланы да, уллуланы да сюювюн къазангъан шаирлер В. Атаев ва Б. Магьамматов ана тилни теренлиги, байлыгъы, тарыкълыгъы гьакъында кёп таъсирли ва маъналы сёзлер айтдылар.

Филология илмуланы кандидаты, тёбенкъазанышлы алим А. Солтанмуратов тил масъаласы тезден берли лап агьамиятлы ерде болуп гелгенни, ону сакъланывуну гьайын эте туруп, Абусупиян апенди, Нугьай Батырмурзаев ва башгъа ярыкъландырывчуларыбыз кёп китаплар, асарлар чыгъаргъанны, газетлерде язгъанны айтды.

Буглен орта школаны 5-нчи класыны охувчулары В. Атаевни «Шагьардан гелген гелин» деген асарына гёре, Янгы Къумукъ орта школаны охувчулары А. Гьажиевни «Авузгъа бош акъ бабиш» деген асарына гёре, Тёбен Жюнгютей орта школаны охувчусу ва муаллими белгили актриса Б. Муратованы гьакъында гиччирек сагьна гёрюнюшлени гёрсетдилер. Такъалайдагъы орта школаны охувчулары буса «Молла Насрутдин» деген пьесаны бир гесегин оьтесиз къужурлу кюйде ойнадылар. Олагъа залда узакъ заман харс уруп турду.

Шо гюн район администрацияны догъасында ва залны ичинде Янгы Къумукъдагъы центральный китапханада ишлейгенлер китап выставка онгаргъан эдилер. Районну «Темирхан-Шура» деген ансамблини ортакъчылары буса, жы­йылгъанланы разилигин алып, къумукъ, авар ва лак халкъланы милли бийивлерин гёрсетди.

Ёлугъув тамамлана туруп, ону оьтгеривню сиптечиси – бизин райондагъы маданият ва китапхана центрыны ёлбашчысы Р. Иразутдинова бары да къонакълагъа, жыйылгъанлагъа баракалла билдирди.

Барият НУРУТДИНОВА.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля