«Ялынлы давну суратлары»

 

21-нчи июнда, Уллу Ватан дав башлангъан гюнню алдында, Дагъыстанны Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов «Давну ялынлы суратлары» (Огненные картины войны) деген гьаракатда ортакъчылыкъ этди. Шо «Тарихи эсделик» деген гьаракатны сиптечиси «Бирикген Россия» деген партия чараны эсде къалардай оьтгерди. Тахшагьарны аслу майданында ахшамгъа таба 20 минг майчыракъдан Россияны Игити Абдулгьаким Исмайылов Рейхстаггъа Уьстюнлюкню Къызыл Байрагъын къагъагъан­ мюгьлет ва Расул Гьамзатовну акъ турналарыны гёрюнюшю этилди.


 

– Яшёрюмлер ортакъчылыкъ этеген шу гьакаракат оларда пат­риот ругь барны гёрсете, – дей, жыйылгъанланы алдында сёйлей туруп, А.Абдулмуслимов. – 1941-1945-нчи йылларда элибизни душманлардан якълап жанын къурбан этгенлени эсгерип, миллион адам булан бирге биз де къайгъырабыз. Бугюнлерде де бизин уланлар жанын-къанын къызгъанмай Ватанны якълайлар. Давдан улан тувмай деп айтыла, тек эргишилер элин де, агьлюсюн де сакъламакъ учун тува!

Шондан сонг Ленинчи комсомолну атындагъы паркда ерлешген белгисиз солдатны эсделигини янында «Эсде­ликни майчырагъы» деген чара да оьтгерилди. Шонда А.Аб­дул­муслимов, Дагъыстандагъы УФСБ-ни ёлбашчысы Алексей Егоров, ич ишлер министри Абдурашит Магьамматов, «Рос­гвардияны» Дагъыс­тандагъы управлениесини ёл­башчысы Александр Орехов, гьа­кимият баш­чылары, яш къурумланы в­акиллери ортакъчылыкъ этдилер.

Жыйынны ахырында кёкге давда жанын къурбан этгенлени эсделигине акъ шарлар учурулду.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля